Організаційно-методичні заходи

   На нашій кафедрі постійно проводиться аналіз науково-методичного забезпечення навчального процесу і розроблення заходів щодо його оптимізації та раціонального планування науково-методичної роботи кафедри. Співпраця з іншими структурними підрозділами університету щодо забезпечення навчального процесу стандартами освіти, навчальними планами і програмами. Організація, участь у підготовці та проведенні відкритих (показових) навчальних занять та лекцій. Аналіз та підготовка до розгляду на ЦМК навчально-методичної літератури, створеної викладачами кафедри. Планування та забезпечення підвищення професійної кваліфікації професорсько-викладацького складу. Організація та координація роботи опорних кафедр.

   Громададянсько-правове виховання на нашої кафедрі проводится виховання особистісті чутливою до свого оточення, залучати до суспільного життя, в якому права людини є визначальними, спрямоване на формування національної свідомості, належності до рідної землі, народу, визнання духовної єдності поколінь та спільної культурної спадщини, виховання почуття патріотизму, відданості в служінні Батьківщині.

  Гендерне та сімейно-родинне виховання спрямовувалось на покращення стосунків між сім'єю та університету. Виховний вплив сім'ї зростає, якщо батьки цікавляться не лише навчанням, а й позауніверситетьскої діяльністю своїх дітей. Тому сімейне виховання в університеті спрямовується на єдність у вихованні університету і сім'ї. Для кращої обізнаності батьків у вихованні дітей преподавателі кафедри проводять індивідуальні консультації з метою вирішення проблемної ситуації у сімейному вихованні.

   Національно-патріотичне виховання на кафедрі було спрямоване на формування національної свідомості, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля розвитку держави, готовності її захищати, утвердження принципів загальнолюдської моралі: правди, справедливості, патріотизму, доброти, працелюбності, виховання поваги до державної символіки, Конституції України та законодавства, формування високої культури, оволодіння українською мовою. 

Художньо-естетичне виховання

   Естетичне виховання – складова частина виховного процесу, спрямована на формування здатності сприймати і перетворювати дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності людини.

   Метою естетичного виховання у вищому навчальному закладі е формування у майбутнього спеціаліста естетичної культури – здатності особистості до повноцінного сприймання, правильного розуміння прекрасного у мистецтві та дійсності, прагнення й уміння будувати своє життя та діяльність за законами краси.

   Усі зазначені складові поняття "естетична культура" визначають зміст і завдання естетичного виховання студентів.

   Естетичне виховання майбутніх спеціалістів передбачає використання духовно-культурного потенціалу всіх навчальних дисциплін, які вивчаються у вищому навчальному закладі. Кожен семінар чи лекція має естетичний потенціал. Цьому слугують і творчий підхід до розв'язання пізнавального завдання, виразність слова викладача та студентів, відбір та оформлення наочного і роздавального матеріалу тощо.

   Провідне місце в естетичному вихованні студентів належить дисциплінам соціально-гуманітарного циклу, зокрема естетиці – науці про загальні закономірності художнього осмислення дійсності людиною, про сутність і форми відображення дійсності і перетворення життя за законами краси, про роль мистецтва в розвитку суспільства.

   У процесі естетичного виховання формуються естетична свідомість і естетична поведінка. Естетична свідомість – це форма суспільної свідомості, що реалізується як художньо-емоційне освоєння дійсності через естетичні почуття, переживання, оцінки, смаки, ідеали і виражається в мистецькій творчості та естетичних поглядах. її компонентами є естетичні почуття, естетичний смак, естетичний ідеал.

   Естетична свідомість обумовлює естетичну поведінку. Ознаками такої поведінки є красиві вчинки, дії, акуратність в одязі, красива постава, манери, уміння триматися невимушено (природно), культурно й естетично виявляти свої емоції.

   Естетичний вплив на студентів має бути планомірним, цілеспрямованим і здійснюватися щоденно. Оскільки для студентів навчання є безпосередньою трудовою діяльністю, необхідно розкривати красу праці, виховувати естетичне ставлення до неї. Вищий навчальний заклад не може нехтувати потребою створення сприятливих естетичних умов для навчання: відповідного естетичного оформлення аудиторій, лабораторій, бібліотек, читальних залів. 

Моральне виховання. Волонтерський рух

Завдання морально-естетичного виховання – це прищеплення й розвиток моральних почуттів наслідування кращих моральних зразків родини, українського народу, загальнолюдських моральних цінностей. 

Екологічне виховання

   Головний зміст екологічного виховання на кафедрі біології, гістології та ємбріології полягає в усвідомленні краси природи як унікального явища, в дбайливому ставленні до природи в традиціях українського народу, в усвідомленні себе як невід’ємної частини природи, взаємозалежності людини і природи, взаємозв’язок стану довкілля та здоров'я людини, активної життєвої позиції щодо оздоровлення довкілля, усвідомлення своєї відповідальності за домашніх улюбленців, бережливе ставлення до природи, відповідальне ставлення до природних ресурсів і багатств, ощадливе використання енергоносіїв, формування екологічної культури тощо. 

Національно-патріотичне виховання

   У річному плані виховної роботи, у планах роботи преподавателів кафедри, відображені заходи щодо військово-патріотичного виховання: лекції, бесіди, диспути на військово-патріотичну тематику. 

Фізичне виховання й формування здорового способу життя
Трудове виховання

   Фізичне виховання на кафедрі включає в себе організацію та участь в спортивних змаганнях, роботу спортивних секцій, на яких студенти покращують фізичне здоров'я і набувають кращої майстерності в грі з футболу та волейболу.

   Систематично проводяться оздоровчі години, фізкультхвилинки.

   З метою попередження та профілактики захворювання ВІЛ/СНІДу, бережливого ставлення до свого здоров’я, усвідомлення всієї небезпеки, яку несе СНІД, захисту себе і своїх близьких та рідних від цієї страшної інфекції в нашому НВК було проведено ряд заходів.

   Велика роль відводиться формуванню ціннісного ставлення до праці. Студенти ЛДМУ дбають про стан території університету, її санітарний режим, доглядають клумби, присадибні ділянки, беруть участь у суботниках. 

Робота серед студентів гуртожитку

   Завідуюча кафедри та викладачі-куратори відповідно до погодженого графіку відвідують гуртожитки, у якому мешкають студенти факультету, ведуть з ними бесіди, знайомляться з побутовими умовами їх проживання та вивчають наявні проблеми в гуртожитку. 

Пропаганда здорового способу життя

   Реалізується план роботи, в якому головне місце займають заходи, спрямовані на профілактику алкогольної, наркотичної залежності та тютюнопаління. В основному це бесіди фахівців, організовані спільно з кураторами нашої кафедри. 

Формування наукового світогляду та професійне виховання

   Сьогодні вища освіта є одним з визначальних чинників інтелектуальних і продуктивних сил суспільного відтворення, розвитку духовної культури українського народу, гарантом майбутніх успіхів в консолідації та зміцненні авторитету України як суверенної, незалежної, демократичної, соціальної та правової держави. Процес інтеграції Європи супроводжується створенням загальної системи освіти і наукової сфери, розвитком єдиних критеріїв та стандартів у галузі освіти і науки, де якість вищої освіти є основою для формування даної сфери. Проблема якості освіти ніколи ще не мала такого важливого ідеологічного, соціального, економічного і технічного значення, як сьогодні. Це має об'єктивні причини: по-перше, від якості людських ресурсів залежить рівень розвитку країни та її глобальна економічна конкурентоспроможность; по-друге, якість освіти набуває все більшого значення в забезпеченні конкурентоспроможності випускників вищої школи на ринку праці.

   Основним принципом розвитку системи вищої освіти України в сучасних умовах, повинен бути розвиток інноваційного середовища на основі наукової підтримки. Це інноваційний шлях розвитку суспільства, які може бути впровадженим тільки якщо буде сформоване покоління людей , які мислять і діють інноваційно. Це призводить до появи більшої уваги до загального розвитку людини, її комунікативних здібностей, засвоєння знань, незалежності у прийнятті рішень, критичності та культури мислення, формування інформаційних і соціальних навичок.

   У системі вищої освіти здійснюється перегляд основних педагогічних установок, що визначають цільову та змістовну основу формування цілісного світогляду та певної життєвої позиції випускника-молодого спеціаліста, який володіє високими професійними знаннями та навичками компетентного керівника, відповідно до вимог суспільства та рівня цивілізації.

   Професійне виховання – цілеспрямований, спеціально організований процес, що сприяє формуванню особистості фахівця, розвитку його професійних якостей, потреби в продуктивній праці, поваги до людей праці, професійної етики, комунікативності, мобільності, здатності працювати “в команді”, особистої ерудиції, здорової амбітності, професійної компетентності, культури праці, відповідальності, почуття власної гідності, творчої професійної спрямованості, підприємливості й самодостатності. До професійного виховання належать також формування мотивів професійної діяльності на основі переходу соціальних і професійних вимог у систему ціннісних орієнтацій, активності особистості; формування професійного обов'язку, свідомого ставлення до вимог і моральних засад, що висуваються суспільством. Процес професійного виховання майбутнього фахівця являє собою сходження особистості учня до соціального і професійного еталону — як відповідності вимогам професійних стандартів, як набуття соціальної і професійної позиції, стійкого ставлення до власної соціальної та професійної ролі в суспільстві, розуміння сучасних реалій науки, техніки, культури, усіх галузей виробництва та сфери обслуговування.

Звіт виховної роботи за 2021 н.р.

План виховної роботи на 2021- 2022 н.р.