Положення про кафедру

   Кафедра біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством ДЗ «Луганський державний медичний університет» на сьогоднішній день є об’єднаною. До її складу входять:

Кафедра медичної біології

   Кафедра біології була заснована в 1956 році. Засновником кафедри та її першим завідувачем стала кандидат біологічних наук доцент Ніна Семенівна Волкова.

001

Н.С. Волкова

   На кафедрі працювали асистенти А.Т.Кулік, Р. М. Омелаева і ст. лаборант Н.Б. Наздрачева.

   Завдяки зусиллям викладацького колективу створювалася матеріальна база, налагоджувалася навчально-методична робота. Поруч із звичайними, необхідними для повсякденної роботи, препаратами, таблицями, слайдами, мікроскопами, технічними засобами навчання створювався музей кафедри, Задля якого з експедицій і подорожей студентами та співробітниками кафедри (особисто її завідуючої) привозилися унікальні експонати. Вони лягли в основу навчального музею, який включив різноманітні колекції експонатів з України, Росії, Середньої Азії, Куби.

   З першого дня існування на кафедрі під керівництвом Н.С.Волковой велася наукова робота. Протягом 25 років дослідницький колектив займався питаннями паразитології (медичної гельмінтологія). У підсумку відбувся захист трьох дисертацій. Кандидатами біологічних наук стали старший викладач Р. М. Омелаева, асистенти Н.П.Москвіч, Г. І.Тохтарь. Було надруковано понад 100 наукових робіт. Доцент Н.С.Волкова, старший викладач Р. М. Омелаева, викладачі Л. Л. Шевченко, Л. А.Майборода брали участь у роботі Всесоюзного товариства гельмінтологів, в Республіканському науковому товаристві гельмінтологів і паразитологів. У цей час разом з обласною СЕС ведуться госпрозрахункові дослідження гельмінтологічної ситуації на полях, де використовуються стічні води, вивчається епідеміологія малярії і опісторхозу в Луганській області.

   З 1982 року з приходом доктора біологічних наук, професора С.М. Федченко, що стала завідуючою кафедрою, починається новий етап історії кафедри. З 5 вересня 2013 року по серпень 2014 року завідувачем кафедри є професор Смирнов С.Н.

Кафедра гістології, цитології та ембріології

   Кафедра гістології, цитології та ембріології була заснована в 1956 році і розташовувалася в корпусі по вулиці Оборонній.

 002

М.А. Скуцький

   Першим завідувачем кафедри був к. б. н., доцент Михайло Арсентійович Скуцький, учень професора Н.І. Зазібіна, учасник бойових дій Великої Вітчизняної війни, нагороджений багатьма орденами і медалями, зокрема, орденом Олександра Невського. Він першим очолював кафедру, готував її до проведення навчального процесу, забезпечував необхідним навчальним обладнанням (мікроскопи, мікропрепарати, таблиці та ін.), створив ембріологічний музей. Під керівництвом доцента Скуцького М.А. проводилися наукові дослідження з вивчення реактивних змін в периферичної нервової системи травного тракту.

 003

В.В. Михальський

   З 1973 року кафедру очолив д.мед.н., професор Всеволод Всеволодович Михальський (1973-1987 рр.). Після закінчення Одеського медичного інституту та аспірантури, під керівництвом професора Волинського Ф.А., в 1956 році В.В. Михальський був направлений в Луганскій медичний інститут на посаду асистента кафедри нормальної анатомії, де завершує, а потім захищає в Одесі кандидатську дисертацію. Під керівництвом професора В.В. Михальського з 1973 року колектив кафедри почав вивчення морфологічних змін різних відділів центральної нервової системи під впливом ендогенних і екзогенних факторів, що знайшло відображення в друкованих роботах і запланованих кандидатських дисертаціях. Кафедра встановлює тісний науковий контакт з НДІ мозку АМН СРСР, гістологічними лабораторіями інших науково-дослідних інститутів і кафедрами гістології медичних інститутів та університетів.

   1983 був особливим в історії інституту та кафедри. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я в Луганському медичному інституті з вересня 1983 почали вчитися іноземні студенти. Так, на перший курс лікувального факультету в 1983-1984 навчальному році було зараховано 55 студентів з 16 держав Азії, Африки, Латинської Америки та Близького Сходу. Тому колектив кафедри почав нову відповідальну роботу з підготовки лікарів для зарубіжних країн.

004

Л.Д. Старличанова

   З 1987 по 1989 рік обов'язки завідувача кафедрою виконувала доцент Лариса Дмитрівна Старличанова. У цей час на кафедрі інтенсивно проводився експеримент з моделювання впливу факторів середовища глибоких шахт, виконувалася комплексна науково-дослідна робота спільно з кафедрою анатомії людини. Активізувалася навчально-методична робота. Підготовлено та надруковані методичні вказівки для самостійної роботи студентів з розділу «Спеціальна гістологія». На лекціях і практичних заняттях широко використовувалися прогресивні методи навчання, пожвавилася наукова робота студентів.

005

Л.Д. Савенко

   У 1989 році кафедру очолила д.мед.н., професор Людмила Данилівна Савенко, випускніца Луганського медичного інституту. Під її керівництвом співробітники кафедри активно займалися навчально-методичною роботою, проводили пошук нових форм навчання студентів. На кафедрі обладнаний комп'ютерний клас, розроблені комп'ютерні програми, які впроваджені в навчальний процес. Для інтенсифікації навчального процесу та контролю знань студентів широко використовуються тести. Покращуючи навчально-методичну роботу, викладацький колектив кафедри під керівництвом професора Л.Д. Савенко постійно готує до друку навчальні посібники, методичні вказівки для викладачів і студентів за курсом гістології, цитології та ем-бріології. У 1989 році на кафедрі реконструюється і розширюється ембріологічний музей. Експозицію музею поповнюють електрифіковані стенди, галерея портретів видатних гістологів, а також стенди-вітражі поучебно-методичної та патентно-ліцензійної роботи кафедри. Успішно виконується науково-дослідна робота, головний напрямок якої - вивчення морфологічних змін у структурах нерв-ної та ендокринної систем під впливом факторів навколишнього середовища. По даній тематику захищені шостій кандидатських дисертацій під керівництвом проф. Л.Д. Савенко. Велика увага також приділялася патентно-ліцензійній роботі. Так, Людмила Данилівна отримала почесний знак «Винахідник СРСР». З 1997 року кафедра розміщується в новому морфологічному корпусі і за площею і устаткуванню є найбільшою кафедрою даного профілю України. 

   З першого квітня 2016 року кафедра медичної біології, гістології та ембріології, мікробіології та гігієни була реорганізована та розформована шляхом приєднання кафедри топографічної анатомії, патоморфології, судової медицини та медичного законодавства. В результаті чого на сьогоднішній день сформовано дві окремі кафедри – Кафедра біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством та Кафедра мікробіології, гігієни та екології.

   Так само за короткий період часу була вдосконалена матеріальна база кафедри, придбане сучасне обладнання – мікроскоп, та ін. Кафедра знову стала приймати абітурієнтів в аспірантуру. 

   У 2015р., після переїзду Університета до м.Рубіжне, було створено кафедру топографічної анатомії, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством. В.о. завідувача кафедри став Вовк Юрій Миколайович - д.мед.н., професор, Заслужений працівник народної освіти України.

006

   Вовк Ю.М. продовжує найкращі традиції кафедри як у навчально-методичному, так і в науковому плані.

   Професор Вовк Ю.М. є автором 230 статей, 6 монографій, більше 40 винаходів та 54 рацпропозицій.

   У 2016р. кафедру було об'єднано. Так вона стала кафедрою біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством. В.о. завідувача кафедри став доцент Сисоєнко Олександр Павлович. 

Сучасна кафедра біології, гістології та ембріології

   Згідно з наказом Ректора Державного закладу «Луганський державний медичний університет» МОЗ України, Заслуженого лікаря України, професора І.В. Іоффе (Наказ №58 від 31.08.2016р. «Про реорганізацію кафедральної структури ДЗ «Луганський державний медичний університет») кафедра біології, гістології та ембріології, патологічної морфології та судової медицини з медичним законодавством була реорганізована на дві кафедри: кафедра біології, гістології та ембріології (завідувач – доц. Андрушенко В.В.) і кафедру нормальної фізіології, патологічної фізіології та патологічної морфології, судової медицини з медичним законодавством (завідувач – доц. Глазков Е.О.)

  З 1 вересня 2016 р. до теперішнього часу кафедру очолює Вікторія Валеріївна Андрушенко - кандидат медичних наук, доцент, випускниця  медичного факультету Луганського державного медичного університету.

  Після закінчення вузу Андрушенко В.В. працювала на кафедрі медичної біології аспірантом, асистентом, доцентом кафедри. У 2006 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Структурно-функціональні особливості слизової оболонки шлунка щурів різних вікових періодів при зміні імунного статусу» (Диплом кандидата наук ДК № 033403, Вища атестаційна комісія України, 9 березня 2006 р.).

  У складі кафедри біології, гістології та ембріології на цей період входили: професор, д.м.н. Смірнов С.М., асистент Смірнов А.С., асистент Мірзебасов М.А., асистент Бабкова Т.Ю., асистент Янчевський О.В., асистент Гайдаш О.І., старший лаборант Щелгачьова С., лаборант Перетятко А.М.

  Науковий нарямок  роботи  спрямований відповідно до наукових досліджень кафедри а саме: зміни морфофункціонального стану тканини у випадках впливу екзогенних факторів та метаболічних порушень та їх корекція. На кафедрі пройшли навчання в очній аспірантурі та захистили кандидатські дисертації  під керівництвом професора кафедри д.м.н. Смірнова С.М. Смірнов Антон Сергійович «Морфофункціональний стан шлунка за умов тривалої дії на організм тварин епіхлоргідрину», (Харків 2018 р.),  та Мірзебасов М.А. «Патогенез порушення стану стінки дванадцятипалої кишки в умовах дії легких сполук епоксидних смол». (Харків 2020 р.).  У даний час під керівництвом професора кафедри, д.м.н., ректора ДЗ «ЛДМУ» виконуються 2 кандидатські дисертації за науковою темою кафедри.

  Протягом роботи кафедри відбулися кадрові зміни і тепер в сучасний склад кафедри входять: завідувач кафедри, доцент, к.м.н. Андрушенко В.В., професор, д.м.н., ректор ДЗ «ЛДМУ» Смірнов С.Н., к.м.н., асистент Мірзебасов М.А., асистент Бабкова Т.Ю., асистент Ханіна О.В., ст. лаборант Чумак Н.С., ст. лаборант Перетятко А.М.

  СМІРНОВ АНТОН СЕРГІЙОВИЧ, доцент кафедри біології, гістології та ембріології. Закінчив Луганський державний медичний університет у 2014 році. З початком бойових дій переїхав до м. Рубіжне де з 2014 року працював спочатку асистентом кафедри біології, гістології та ембріології Луганського державного медичного університету, одночасно виконуючі обов’язки декана по роботі з іноземними студентами. Викладав медичну біологію та гістологію українською та англійською мовами. У 2018 році захистив дисертацію на звання кандидата медичних наук, та згодом отримав звання доцента. Брав активну участь в покращенні методичної бази кафедри, у створенні методичних посібників для вітчизняних та англомовних студентів. Працював на кафедрі до липня 2021 року.