zeleniy

ЗЄЛЬОНИЙ ІГОР ІВАНОВИЧ
Голова комісії
доктор медичних наук, професор

 

  Міжінститутська Комісія з біомедичної етики функціонує на базі ДЗ «Луганський державний медичний університет» в якості громадського об'єднання без утворення юридичної особи.

  Мета Комісії з біомедичної етики – консультативна допомога та контроль над проведенням в ДЗ «ЛДМУ» робіт з тваринами в суворій відповідності до законодавства України, положеннями «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, що використовуються для експериментальних та інших наукових цілей», іншими нормами міжнародного права, що регламентують питання утримання та використання лабораторних тварин.

.

Положення про комісію з біомедичної етики

 

Для виконання зазначеної мети Комісія з біомедичної етики вирішує наступні завдання:

- вивчає правові та етичні проблеми, що стосуються дослідницьких проектів і пов'язаних з ними технологій;
- розробляє правила проведення та критерії допустимості досліджень на тваринах на основі існуючих нормативних документів, а також міжнародних рекомендацій та вивчення досвіду інших установ, як в Україні, так і за кордоном;
- здійснює контроль за дотриманням міжнародних правил проведення експериментів на тваринах;
- здійснює незалежну експертизу дослідницьких проектів, що передбачають проведення робіт з використанням експериментальних тварин, і виносить висновку про допустимість цих проектів;
- консультує співробітників з питань біоетики;
- оцінює етичні та морально-правові аспекти програми (протоколу) клінічного випробування;
- розглядає матеріали до початку та в процесі клінічного випробування.

СКЛАД КОМІСІЇ З БІОМЕДИЧНОЇ ЕТИКИ:

1. Зєльоний Ігор Іванович – Голова Комісії, д.мед.н,. проф., зав. кафедри хірургії.
2. Орлова Олена Анатоліївна - заступник Голови, д.біол.н., проф., зав. каф. фармацевтичної хімії та фармакогнозії.
3. Кучеренко Наталія Василівна - секретар, к.фарм.н., доцент, в.о. завідувача кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.
Члени комісії:
4. Смірнов Сергій Миколайович – д.мед.н., проф., професор кафедри біології, гістології, ембріології, мікробіології і гігієни.
5. Комаревцев Віталій Миколайович - д.м.н., проф., зав. кафедри урології, онкології, радіології та трансфузіології
6. Карлова Тетяна Євгеніївна - к.пед.н., доц., завідувач кафедри іноземних мов з латинською та українською мовами.
7. Журба Микола Анатолійович - д.філос.н., професор, завідувач кафедри філософських та гуманітарних дисциплін Інституту хімічних технологій Східноукраїнського Національного університету імені Володимира Даля.

Наказ № 59 від 24.09.2015р. "Про затвердження Розпорядження проректора з наукової роботи ДЗ "ЛДМУ" "Про створення Комісії з біомедичної етики ДЗ "ЛДМУ".

 

nch6Фахівцями комісії проводиться експертиза ініціативних досліджень (перед плануванням та перед апробацією дисертації), науково-дослідних робіт кафедр ДЗ «ЛДМУ» (перед плануванням) та експертиза друкарських робіт.

Список документів для отримання Виписки з протоколу засідання комітету для планування теми дисертації (теми НДР):
- титульний аркуш роботи;
- план дисертаційної роботи (теми НДР);
- протокол експерименту (для експериментальних і клініко-експериментальних робіт);
- протокол утримання тварин (для експериментальних і клініко-експериментальних робіт);
- протокол виводу тварин з експерименту (для експериментальних і клініко-експериментальних робіт);
- анотація дисертаційної роботи (теми НДР) (актуальність, новизна і т.д.);
- перелік матеріалів і методів дослідження;
- висновок Комісії з біоетики, виданий перед початком роботи (за наявності);
- програма (протокол) клінічного випробування (для клінічних досліджень);
- протоколи інформованої згоди на проведення клінічного дослідження пацієнтів ( добровольців ) (для клінічних досліджень);
- виписки про Затвердження теми (Вченою радою; на РПК).

Список документів для отримання Виписки з протоколу засідання комітету перед апробацією дисертації (заключного звіту НДР):
Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- титульний аркуш роботи;
- план дисертаційної роботи (теми НДР);
- протокол експерименту (для експериментальних і клініко-експериментальних робіт);
- протокол утримання тварин (для експериментальних і клініко-експериментальних робіт);
- протокол виводу тварин з експерименту (для експериментальних і клініко-експериментальних робіт);
- розділ «Вступ» дисертаційної роботи (актуальність, новизна і т.д.);
- розділ «Матеріали і методи»;
- висновок Комісії з біоетики, виданий перед початком роботи (за наявності);
- програми (протоколу) клінічного випробування (для клінічних досліджень);
- протоколи інформованої згоди на проведення клінічного дослідження пацієнтів ( добровольців ) (для клінічних досліджень);
- виписки про Затвердження теми (Вченою радою; на РПК).

 

Зразки висновків на планування та на апробацію.