1. Нормативні документи МОН і МОЗ України

Закон України «Про вищу освіту».

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність».

Закон України «Про наукову і науково-технічну експертизу».

«Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 р. № 266.

«Порядок підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261.

«Порядок присудження наукових ступенів», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 24 липня 2013 р. № 567.

«Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність», затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 2015 р. № 579.

Наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40 «Про затвердження Вимог до оформлення дисертації».

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220 «Про опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук».

«Вимоги до опублікованої монографії, що подається на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук», затверджені наказом Міністерства освіти і науки України від 23 вересня 2019 року № 1220.

«Тимчасовий порядок присудження ступеня доктора філософії», затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 р. № 167

«Перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії», (відповідно до Порядку формування Переліку наукових фахових видань України, затвердженого наказом МОН України від 15 січня 2018 року № 32, зареєстрованого в Мін’юсті України 06 лютого 2018 року за № 148/21600).

«Перелік наукових фахових видань України, наукові публікації в яких зараховуються за темою дисертації на здобуття наукових ступенів доктора наук, кандидата наук та ступеня доктора філософії, і опубліковані до 12 березня 2020 року», затверджено наказами Міністерства освіти і науки України від 25.01.2013 № 54, від 25.04.2013 № 463, від 31.05.2013 № 654, від 04.07.2013 № 893, від 10.10.2013 № 1411, від 21.11.2013 № 1609, від 17.01.2014 № 41, від 14.02.2014 № 153, від 15.04.2014 № 455, від 26.05.2014 № 642, від 04.07.2014 № 793, від 29.09.2014 № 1081, від 06.11.2014 № 1279, від 29.12.2014 № 1528, від 06.03.2015 № 261, від 12.05.2015 № 528, від 13.07.2015 № 747, від 07.10.2015 № 1021, від 21.12.2015 № 1328, від 09.03.2016 № 241, від 16.05.2016 № 515, від 11.07.2016 № 820, від 07.10.2016 № 1222, від 22.12.2016 № 1604, від 13.03.2017 № 374, від 10.05.2017 № 693 від 11.07.2017 № 996, від 24.10.2017 № 1413, від 28.12.2017 № 1714, від 04.04.2018 № 326, від 24.05.2018 № 527.

2. Нормативні документи щодо дотримання принципів академічної доброчесності

Положення про академiчну доброчеснiсть спiвробiтникiв та здобувачiв

Кодекс академічної доброчесності ДЗ ЛДМУКодекс академічної доброчесності ДЗ ЛДМУ