Виховна робота кафедри хірургії та хірургії ФПО ДЗ «Луганський державний медичний університет» - це творчий процес, який зорієнтований на особливості, пов'язані зі специфікою кафедри, університету та регіону. Вона базується на основних положеннях Конституції України, Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», Державної національної програми «Освіта», Концепції національного виховання студентської молоді, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Стратегії національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки тощо. Колектив кафедри сприяє саморозвитку студентів, підтримуючи принципи самоуправління, самодисципліни, свідомої відповідальності на засадах співробітництва викладача й студента.

Основні завдання виховного процесу на кафедрі:

  • підготовка національно свідомої інтелігенції, збереження інтелектуального генофонду нації, примноження культурного потенціалу, який забезпечить високу ефективність діяльності майбутніх спеціалістів;
  • виховання майбутніх фахівців авторитетними, високоосвіченими, носіями високої загальної політичної, правової, інтелектуальної, соціально-психологічної, естетичної, фізичної культури;
  • створення умов для вільного розвитку особистості, її мислення і загальної культури;
  • формування громадянської, соціальної активності та відповідальності, залучення молоді до розвитку суспільних відносин;
  • усвідомлення взаємозв'язку індивідуальної свободи з правами людини та її громадянським обов'язком;
  • культивування кращих рис української ментальності: працелюбності, прагнення до свободи, гармонії з природою, любові до рідної землі, підняття престижу української мови у академічному середовищі і розвиток україномовного освітнього простору: збагачення естетичного досвіду, участь у відродженні та створенні національно-культурних традицій міста, регіону;
  • створення умов для самореалізації особистості відповідно до її здібностей, суспільних і власних інтересів;
  • пропаганда здорового способу життя, викорінення шкідливих звичок і запобігання правопорушенням;
  • формування поваги до свого університету, дотримання і розвиток демократичних та академічних традицій вищого навчального закладу.

  Процес виховання на кафедрі органічно поєднаний з процесом навчання молоді, опануванням основами наук, багатством національної й світової культури. Особливе місце в організації виховного процесу відводиться розв'язанню завдань професійного виховання, метою якого є формування у студентів поваги до спеціальності хірург, вироблення необхідних для неї рис, умінь і навичок, розвиток творчого потенціалу майбутнього фахівця.

  На кафедрі проводиться виховна робота та контроль за дотриманням правил внутрішнього розпорядку студентами ДЗ «Луганський державний медичний університет» у 424, 425 кімнатах студентського гуртожитку №1.