Положення про кафедру

 

   У липні 1956 року почала існувати кафедра анатомії людини Луганського державного медичного інституту. З 1956 по 1984 рік завідуюча кафедри анатомії людини - г. Чайковська Ірина Иосипівна доктор медичних наук, професор, заслужений працівник вищої школи. 

h4.1

   Під керівництвом та за участю професора І.І. Чайковсткої на кафедрі виконані работи щодо проблем педагогіки вищої школи: «Применение метода индивидуальных заданий при изучении анатомии человека». І.І. Чайковська засновник Луганського обласного союза анатомів, гістологів, ембріологів, член правління республіканського союза АГЕ. Базовим напрямком наукових досліджень кафедри у період керівництва професора І.І.Чайковської було вивчення цито- та ангіоархітектоніки різних відділів головного мозгу людини у нормі, в онтогенезі, а також в разі патологічних змінї.

 h4.2

Колектив кафедри нормальної анатомії людини Луганського державного медичного інституту, 1980 г.
1 ряд зліва направо: доц. Міщенко Н.П., доц. ВініченкоГ.С., зав. кафедрой,
проф. Чайковська І.І., доц. Савенко Л.Д., ст. лаб. Бездоля Л.Т.

2 ряд: лаборант каф., доц. Євстігнєєв В.О., ас. Кожем’яка І.Я., доц. Міщенко А.Ф., ас. Коваленко, лаб. Єнєнко Б.Ю.

   З 1984 по 2010 роки кафедру очолював лауреат Державної премії України, заслужений діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, професор Володимир Георгійович Ковешніков.

 h4.3

   Профессор В.Г. Ковешніков бул висококваліфікованим педагогом, особливу увагу приділяв проблемним лекціям. Він підготував та видав декілька десятків навчальних посібників з нормальної анатомії. За його редакцією (сумісно з проф. І.І. Бобрик) була видана «Международная анатомическая номенклатура» (2001 г.), також за його редакцією був виданий підручних «Анатомія людини» у 3-х томах (українською, російською та англійською мовами). Професор В. Г. Ковешніков – відомий вчений-анатом не тільки в Україні, а також і за кордоном. Виступав з доповідями на міжнародних конгресах (ОША, Індія, Мексика, Чехословакія, Польща, Румунія, Болгарія та ін.). Проходив стажировку в Нью-Йоркському університеті ОША. Результати його багатолітніх досліджень були опубліковані у понад 600 друкованих працях, в тому числі у двох десятках монографій. Серед них - «Словарь терминов и понятий по анатомии человека» (1980 г.), «Медицинская антропология» (1992 г.), «Скелетные ткани» (2000 г.) та інші. Володимир Георгійович автор п’яти винаходів та 11 раціоналізаторських впроваджень. Професором В.Г. Ковешніковим було підготовлено 19 докторів і 53 кандидати медичних наук, які працюють в Україні та за кордоном. Багато з них завідували та по теперішній час завідують морфологічними кафедрами: проф. Я.І. Федонюк (Тернопіль), проф. В.З. Сікора, проф. А.М. Романюк (Суми), проф. Н.К.Каширіна, проф. В.С.Пикалюк (Симферопіль), проф. Т.В.Павлова (Белгород, РФ), проф. В.І. Лузін, проф. О.Ю. Бибик, проф. Ю.М. Вовк, проф. С.О.Кащенко (Луганськ), проф. В.А. Пастухова (Київ). Професор В.Г.Ковешніков - академік міжнародної інтегративної антропології (1993 г.), Академії наук вищої школи України (1994 г.), Польскої Академії медицини (1998 г.) і Всесвітньої академії ім.. А. Швейцера (1991 г.). Професор В. Г. Ковешніков – Президент (1998), а потім почесний Президент Українського і голова Луганського обласного відділення (1984-2015) наукової спілки анатомів, гістологів, ембріологів і топографоанатомів, голова спеціалізованої захисної ради по захисту докторських (кандидатських) дисертаций (Луганськ), член спеціалізованої Ради по захисту докторських дисертацій (Харків), головний редактор журналів «Український медичний альманах» і «Український морфологічний альманах», член редколегії журналів «Морфология» (Санкт-Петербург) , «Проблеми остеології» (Київ), «Вісник морфології» (Вінниця) та інших. Разом з цим професор В.Г. Ковешніков був ректором Луганського державного медичного університету з 1984 по 2003 роки і значно покращив як матеріально-технічну базу ВНЗ, так і якість підготовки науково-педагогічного складу кадрів.

   Під керівництвом професора Ковешнікова В.Г. (1984–2010рр.) на кафедрі анатомії людини розвивався новий науковий напрямок: "Вплив екологічних факторів на морфогенез кісткової, иммуннії та ендокринної систем", кафедра отримала нові приміщення з новим технологічно сучасним обладнанням учбового процесу (учбові зали для препарування, морозильні камери, трупосховища, вентилятори) та наукової роботи (морфометрична, гістологічна, електронно-мікроскопічна лабораторії, віварій). Кафедра прийняла участь у розробці морфологічних аспектів проблем медицини катастроф. Даній роботі була присуджена Державна премія України. На базі кафедри щорічно проводилися науково-практичні конференції "Морфогенез кісткової, імунної та ендокринної систем організму в умовах промислового реіона", «Біомінєрологія». У 1998 році в місті Луганськ проводився ІІ Національний конгрес анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів, на якому проф. Ковешніков В.Г. було вибрано Головою наукового товариства АГЕТ України. У 2002 році він був вибраний почесним головою АГЕТ. У 1997 році при кафедрі відкрита докторантура, яку вдало закінчили доцент кафедри В.І.Лузін (2001р.) і доцент С.А. Кащенко (2004р.).

   З 2010 по 2015 рік кафедрою анатомії людини завідував доктор медичних наук, професор Лузін Владислав Ігорович був першим у історії університету докторантом

 h4.4

   У 1987 році закінчив Луганський державний медичний інститут. З 1987 по 1990 роки навчався у аспірантурі під керівництвом професора В.Г.Ковешнікова. Захистив дисертаційну роботу 22.10.1991 за темою «Особливості роста, будови та формоутворення кісток скелета в умовах хронічнох ниркової недостатності».С 1990 года работал в должности ассистента, с 1991 года - старшего преподавателя и с 1995 года - доцента кафедры анатомии человека. Параллельно с 1992 по 1995 годы исполнял обязанности заведующего отделом аспирантуры и клинординатуры. В период с 1997 года по 2000 год прошел обучение в докторантуре под руководством профессора В.Г. Ковешникова при кафедре анатомии человека (был первым в истории университета докторантом). В 2001 году защитил диссертацию по теме «Особенности роста, строения, формирования и регенерации костей скелета под влиянием некоторых неионизирующих электромагнитных излучений».

   З 2003 року - професор кафедри анатомії людини. З 02.2006 року по 09.2010 р. - проректор з наукової роботи Луганського державного медичного університету. Професор В.І.Лузін зам.головного редактора журналу "Украинский медицинский альманах", відповідальний секретар журналу "Украинский морфологический альманах", член редакційної колегії журналів "Вестник морской медицины", "Проблемы остеологии". Має більш 750 друкованих рабіт, 6 винаходів, 12 рацпропозицій, 6 монографій, соавтор підручника з анатомії людини у 3-х томах, виданого російською, українською та англійською мовами. Виступав з доповідями на міжнародних конгрессах (Німеччина, Польща, Іспанія, Франція, Фінляндія, Нідерланди). В.І. Лузін – замголови дисертаційної ради Д (К) 29.600.04 з захисту дисертацій із спеціальності "нормальная анатомия" (з медичних та біологічних наук). Керує роботою 2 аспірантів, підготував 19 кандидатів медичних наук. Наукові інтереси: функціональна морфологія кісткової системи, пластика кістових дефектів, морфологія системних реакцій організму у відповідь на перелом, экологічна антропологія.

 h4.5

Колектив кафедри нормальної анатомії людини Луганського державного медичного університету, 2001р.
1 ряд зліва направо: асс. Ткаченко О.Я., доц. Маврич В.В., доц. Кожем’яка І.Я., проф. Ковешніков В.Г., доц. Вініченко Г.С., доц. Міщенко Н.П.;
2 ряд: асс. Кутя С.А., ст. лаб. Черешнєва В.А., ас. Скрябіна О.М., доц. Недоступ М.Ф., ас. Овчаренко В.В., ас. Болгова О.С., ас. Пастухова В.А., проф. Лузін В.І., доц. Чистолінова Л.І., ас. Волошин В.М.

   У 2010 році кафедру очолив професор В.І. Лузін.

 h4.6

Колектив кафедри анатомії людини ДЗ «Луганський державний медичний університет», 2011р.
1 ряд зліва направо: доц. Овчаренко В.В., доц..Волошин В.М., доц. Міщенко Н.П., проф. Лузін В.І., проф. Ковешніков В.Г., доц. Кожем’яка І.Я., доц. Бибик О.Ю;
2 ряд: асс. Кучеренко С.Л., ст. лаборант Савка Л.О., ст. викл.Фоміна К.О., асп. Бєлік І.А., ст. лаб. Черешнєва В.А., доц. Чистолінова Л.І., ас. Смоленчук С.М., ст. викл. Нужна О.К.. асп. Шутов Є.Ю., ас. Єрьомін А.В.
3 ряд: ас. Астраханцев Д.О., ас. Скоробагатов А.М., асп. Гладкова А.М., ас. Стаценко О.А., ст. викл. Сткляніна Л.В., асп. Алієва А.О., ас. Грищук М.Г.

   У січні 2015 відбулось об’єднання кафедри анатомії людини та топографічної анатомії під загальним керівництвом заслуженого працівника народної освіти України, доктора медичних наук, професора Ю.М. Вовка.

   З вересня 2015 року виконує обов’язки завідувача кафедри анатомії людини кандидат медичних наук, доцент О.М.Скрябіна.

 h4.7

Колектив кафедри анатомії людини ДЗ «ЛДМУ», 2015р.
Доцент Скрябіна О.М., асистент Коробко І.С., асистент Литвинчук О.В.

   З 1 вересня кафедра анатомії людини переміщена у морфологічний корпус за адресою: м.Рубіжне, вул..Володимирська,4. Загальна площа кафедри: 214,4 м2. Учбових кімнат – 5, викладацька, кімната старшого лаборанта, кімната зав. кафедрою, анатомічний музей, комп’ютерний клас, методичний кабінет.

 h4.8

Колектив кафедри анатомії людини ДЗ «ЛДМУ», 2016р.
зліва на право: ст.лаборант Єрьоменко О.В., асистент Литвинчук О.В., асистент Ігнатьєва Д.В., доцент Скрябіна О.М., асистент Саламадзе Т.В., асистент Осмоловська А.Р., асистент Шаповалова Ю.Ю., асистент Шаповалов В.А.

 

  На теперішній час на кафедрі анатомії людини повністю поновлена кафедральна документація, створений банк тестових завдань для підготовки до іспитів КРОК - 1. Оновлені методичні рекомендації та вказівки для викладачів та студентів згідно нових навчальних програм.

  Наукова робота проводиться за напрямками: «Методики виготовлення анатомічних препаратів», «Методики викладання анатомії людини з використанням трансфер технологій», «Антропометрія». Методика викладання клінічної анатомії для студентів І курсу з використанням зD зображень, КТ та МРТ.

  Активно працює СНТ. Колектив кафедри анатомії людини продовжує найкращі традиції університету, прагне зробити вагомий внесок у його подальший розвиток.