Навчально-виховний процес на кафедрі є основною ланкою допомоги професійного становлення студента. Тому принципово важливо поєднувати теорію та практику, з найбільшою ефективністю передавати студентам необхідний обсяг знань i вмінь, навчати їх систематично працювати над собою, уміло користуватися набутими знаннями в умовах ринкових відносин. Виховання студента як фахівця орієнтовано на розвиток:

 – глибокої зацікавленості, любові до обраної професії, професійної самосвідомості, ерудованості та компетентності;

 – усвідомлення професійного інтересу й відповідальності;

 – здатності ставити творчі завдання та ефективно їх вирішувати у вибраній сфері професійної діяльності;

 – готовності приймати нестандартні рішення;

 – відкритості для нових досягнень науки, техніки та практики.

  Однією із складових професійного становлення є оволодiння знаннями та навичками співпраці з людьми, психологiчна готовнiсть працювати в ринкових умовах та вiдповiдати за результати своєї роботи. Результатом професiйного виховання є любов i повага до вибраної професiї, глибокi та рiзнобiчнi фаховi знання та вмiння, творчий пiдхiд iндивiда до вирішення наявних проблем, готовнiсть приймати нестандартнi рiшення, особиста вiдповiдальнiсть за справу, вiдкритiсть для нових досягнень науки, технiки та практики. Формами професійного виховання є бесіди, круглі столи, конференції, конкурси, диспути тощо.

001
Бесіди і тренінги на теми «Етика спілкування в сім’ї», «Що таке мораль?»,
«Етика спілкування», «Морально-етичні засади професії лікар»
002
Проведення інструктажу з техніки безпеки