Положення про кафедру

  Кафедра акушерства та гінекології заснована у серпні 1958 року. В цей час очолювала кафедру доцентка Редченко І.О. Розбудова і становлення політик кафедри, підготовка науково-педагогічного складу, закладення основ навчально-методичної, наукової, лікувальної та виховної роботи кафедри – далеко не повний перелік завдань, які успішно виконував колектив однодумців і професіоналів.

  За весь період роботи кафедри, а він налічує на сьогодні 65 років, всі 10 завідуючих ставили перед собою і перед колективом єдину задачу – високоякісна підготовка лікарів-професіоналів.

  З 1960 по 1973 рік кафедру очолювала професорка Овчиннікова Марія Дмитріївна - талановита педагогиня, наукова діячка, чудова лікарка. З 1973 по 1976 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Леонід Іванович Тичинський. В цей період пріоритетним направленням наукової та лікувальної роботи кафедри стає гінекологічна ендокринологія. На клінічних базах кафедри виконуються консультації тематичних хворих, розробляються та впроваджуються прогресивні діагностичні критерії цілої низки гінекологічних захворювань, підґрунтям для яких є гормональний дисбаланс. В період з 1972 по 1974 роки у складі кафедри працював професор І.Н. Рембез – блискучий хірург, автор багатьох монографій і керівництв з оперативної гінекології, які й до сьогодні залишаються своєрідною «абеткою» для акушерів-гінекологів-хірургів-початківців. З 1976 по 1985 рік кафедру очолювала докторка медичних наук, професорка Марія Харитонівна Баркова, все життя якої віддзеркалюють її слова, наведені І.І. Таскаєвим у книзі «У истоков жизни» (Омск, 2004): «Складна і багатогранна діяльність акушера-гінеколога. Він повинен мати холодне серце та швидкі руки. Він у відповіді за 2 життя – матері та дитини - перед родиною, яка довірила їх лікареві». Саме в цей час основним напрямком роботи кафедри стає підготовка і виховання молодого покоління акушерів-гінекологів, а також удосконалення організації акушерсько-гінекологічної допомоги в Луганській області. Під керівництвом професорки Баркової М.Х. організовані спеціалізовані стаціонари з надання лікувальної допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією, в обласній дитячій лікарні відкрите відділення дитячої гінекології, а в жіночих консультаціях організовані і стали звичними спеціалізовані прийоми з безпліддя, невиношування вагітності, патології шийки матки тощо.

  В період з 1985 по 1991 роки послідовно кафедру очолювали доценти Капустіна Валентина Іванівна (1985-1988 р.р.), Непочатова Емілія Іванівна (1988 р.) та Германов Володимир Тимофійович (1988-1991 р.р.). За роки їх керування кафедрою особлива увага приділялась практичній підготовці здобувачів вищої освіти, оволодінню практичними навичками, розширенню організаційно-методичної бази кафедри, посиленню зв’язків кафедри з закладами практичної охорони здоров’я.

  З 1991 по 2006 рік кафедрою акушерства та гінекології завідував випускник Ворошиловградького медичного інституту, доктор медичних наук, професор Петро Тадійович Лещинський - учень видатного українського вченого професора Сольського Я.П. Основними напрямками науково-дослідницької роботи співробітників кафедри у цей період є профілактика ускладнень вагітності та пологів у жінок різних вікових груп, удосконалення методів лікування невиношування вагітності, перинатальних гестаційних інфекцій, аномалій скоротливої діяльності матки. Під керівництвом професора П.Т. Лещинського науково-педагогічний склад кафедри проводив науково-дослідницьку роботу, традиційним напрямком якої стала профілактика найбільш розповсюджених захворювань репродуктивних органів у жінок, які постійно мешкають в умовах екологічно несприятливого регіону Донбасу. Особлива увага приділялась питанням удосконалення методів діагностики і лікування геніального ендометріозу у жінок різних вікових груп, включаючи підлітків. За період завідування кафедрою під керівництвом професора П.Т Лещинського успішно пройшли захисти 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

  З 2006 р. по 2014 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор Сімрок Василь Васильович, який пройшов шлях від асистента до завідуючого цієї ж кафедри. За час його керівництва кафедрою удосконалювались методи лікувальної, наукової та навчально-методичної роботи. Особлива увага приділялася удосконаленню та впровадженню в роботу лікувально-профілактичних закладів м. Луганська і області сучасних ендоскопічних операцій при поєднаних доброякісних захворюваннях матки, безпліддя тощо. Ретельно розроблялись та впроваджувались у практику пологових будинків методи профілактики і лікування важкої прееклампсії, невиношування вагітності, перинатальних інфекцій під час вагітності. Співробітники кафедри приймали активну участь у проведенні міжнародних досліджень щодо реєстрації нових показань для лікарських препаратів, вивчали ефективність їх дії в порівнянні з традиційними засобами та схемами лікування. Під керівництвом професора В.В. Сімрока за час його завідування кафедрою було захищено 8 дисертаційних робот на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

  З лютого 2015 року кафедру очолює к. мед. н, доцентка Корнієць Нелля Григорівна. За її керівництвом на кафедрі виконано кафедральну науково-дослідну роботу, присвячену значущій темі сучасності – невиношуванню вагітності. Отримані результати впроваджено в практику закладів охорони здоров’я в низці областей України. В період 2015 – 2020 рр., при співробітництві з провідною Державною установою «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України» виконано та успішно захищено 2 дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук, одна з яких присвячена проблемі хронічного стресу у вагітних-вимушено переміщених осіб із зони військового конфлікту на сході України. За матеріалами проведених досліджень опубліковано 44 наукових праці, 5 патентів на корисну модель на винаходи.

  На сучасному етапі виконується науково-дослідна робота щодо профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з групи високого ризику.

  Напрямки наукових досліджень науково-педагогічних співробітників кафедри мають вельми широкий спектр і скеровані на збереження репродуктивного здоров’я жіночого населення України, починаючи з періоду новонародженості. Всього за роки існування кафедри виконано 51 дисертаційну роботу, результати досліджень впроваджені в діяльність багатьох лікувально-профілактичних закладів України. Тільки за останні 10 років впроваджено більше 65 пропозицій, які дозволили покращити наслідки пологів для матері й новонародженого, прогноз щодо якості життя гінекологічних хворих, ефективність лікування та профілактику гінекологічних захворювань в дитячому та підлітковому віці. Засідання обласної ради допомоги породіллям, розбори випадків материнської та перинатальної смертності, клінічні конференції, участь в експертних комісіях і робочих групах з підготовки та укладання настанов і клінічних протоколів з провідних розділів акушерства і гінекології, планова курація пацієнтів – далеко не повний перелік форм лікувально-діагностичної роботи науково-педагогічних співробітників кафедри.

  За усі роки існування кафедри велика увага приділялась удосконаленню організації акушерсько-гінекологічної допомоги в Луганській області. У 1979 році була заснована кафедра акушерства та гінекології факультету удосконалення лікарів під керівництвом к.мед.н., доцентки Капустіної В.І. З 1980 до 2005 року кафедру очолював професор, заслужений лікар України В.В. Чуб, з 2005 року – професорка С.С. Луб’яна. З організацією кафедри почалося постійне планове підвищення кваліфікації (удосконалення) лікарів Луганської області на передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення. Щорічно навчання проходили 100-120 лікарів. Через кілька років спільної роботи колективу кафедри із лікарями закладів практичної охорони здоров’я материнська смертність знизилася на 76%.

  В листопаді 2014 року, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України та переміщенням ДЗ «Луганський державний медичний університет» на територію підконтрольну Україні в місто Рубіжне, кафедра починає роботу в умовах евакуації. Навчальні приміщення кафедри акушерства та гінекології розташовуються на базі пологових відділень і жіночих консультацій мм. Сєвєродонецьк і Рубіжне. З 2015 року на кафедрі відновлені інноваційні форми безперервного професійного розвитку акушерів-гінекологів Луганської області, навчання лікарів-інтернів та проведення тематичних курсів з акушерства і гінекології.

  З початком проти України збройної російської агресії колектив кафедри у складі Державного закладу «Луганський державний медичний університет» релокувався в м. Рівне, де нині на базі перинатального центру Рівненської обласної ради вкотре починає і проводить свою роботу за всіма напрямками, головним з яких є підготовка магістрів медицини у відповідності до потреб військового часу. Відновлено роботу щодо безперервного професійного розвитку лікарів акушерів-гінекологів Луганської та Рівненської області

  Одним з основних і значущих напрямків роботи кафедри є теоретична та практична підготовка молодих фахівців. Щорічно проходять навчання на кафедрі вітчизняні та іноземні здобувачі вищої освіти 4-6 курсів. Освітній процес з оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками здійснюється із залученням інноваційних комп’ютерних та симуляційних технологій, що сприяє інтеграції університету в європейські системи навчання. В 2020 році, в період пандемії на кафедрі розроблено і сьогодні, під час військової російської агресії проти України постійно вдосконалюються методики викладання освітнього компонента в умовах дистанційного та змішаного навчання здобувачів вищої освіти та змішаного - для лікарів - курсантів. З моменту заснування кафедри і донині науковцями і лікарями кафедри проводиться постійна робота із заохочення здобувачів вищої освіти до фаху «акушерство та гінекологія». З цією метою працює науковий студентський гурток, де здобувачі вищої освіти набувають компетентності аналізу первинної медичної документації, проведення клінічних досліджень, презентації та публікації отриманих результатів.