Положення про кафедру

  Кафедра акушерства і гінекології була заснована у серпні 1958 року, очолювала кафедру в цей час доцент Редченко І.О., яка разом із колективом кафедри займалася її розбудовою. Основна увага приділялася закладенню основ навчально-методичної, наукової, лікувальної та виховної роботи кафедри.

  За весь період роботи кафедри, а він налічує на сьогодні 63 роки, всі 10 завідуючих ставили перед собою і перед колективом єдину задачу – виховання лікарів-професіоналів.

  З 1960 по 1973 рік кафедру очолювала професор Овчиннікова Марія Дмитріївна - талановитий педагог, науковий діяч, чудовий лікар. З 1973 по 1976 рік кафедрою завідував доктор медичних наук, професор Леонід Іванович Тичинський. В цей період пріоритетним направленням наукової та лікувальної роботи кафедри стає гінекологічна ендокринологія. На клінічних базах кафедри виконуються консультації тематичних хворих, розробляються нові діагностичні критерії цілої низки гінекологічних захворювань, підґрунтям для яких є гормональний дисбаланс. В період з 1972 по 1974 роки на кафедрі працював професор І.Н. Рембез – блискучий хірург, автор багатьох монографій і керівництв з оперативної гінекології, які й до сьогодні залишаються своєрідною «абеткою» для хірургів-початківців. З 1976 по 1985 рік кафедру очолювала доктор медичних наук, професор Марія Харитонівна Баркова, все життя якої віддзеркалюють її слова, наведені І.І. Таскаєвим у книзі «У истоков жизни» (Омск, 2004): «Складна і багатогранна діяльність акушера-гінеколога. Він повинен мати холодне серце та швидкі руки. Він у відповіді за 2 життя – матері та дитини - перед родиною, яка довірила їх лікареві». Саме в цей час основним напрямком роботи кафедри стає підготовка і виховання молодого покоління акушерів-гінекологів, а також удосконалення організації акушерсько-гінекологічної допомоги в Луганській області. Під керівництвом професора Баркової М.Х. були організовані спеціалізовані стаціонари з надання лікувальної допомоги вагітним з екстрагенітальною патологією, в обласній дитячій лікарні відкрите відділення дитячої гінекології, а в жіночих консультаціях стали проводитися спеціалізовані прийоми з непліддя, невиношування вагітності, патології шийки матки тощо.

  В період з 1985 по 1991 роки послідовно виконували обов’язки завідуючого кафедрою доценти Капустіна Валентина Іванівна (1985-1988 р.р.), Непочатова Емілія Іванівна (1988 р.) та Германов Володимир Тимофійович (1988-1991 р.р.). За роки їх керування кафедрою особлива увага приділялась практичній підготовці студентів, оволодінню практичними навичками, розширенню організаційно-методичної бази кафедри, посиленню зв’язків кафедри з практичними закладами охорони здоров’я.

  З 1991 по 2006 рік кафедрою акушерства і гінекології завідував випускник Ворошиловградького медичного інституту доктор медичних наук, професор Петро Тадійович Лещинський - учень видатного українського вченого професора Сольського Я.П. Основними напрямками науково-дослідницької роботи співробітників кафедри у цей період є профілактика ускладнень вагітності і пологів у жінок різних вікових груп, удосконалення методів лікування невиношування вагітності, перинатальних гестаційних інфекцій, аномалій скоротливої діяльності матки. Під керівництвом професора П.Т. Лещинського на кафедрі проводилась науково-дослідницька робота, традиційним напрямком якої була профілактика найбільш розповсюджених захворювань жіночої статевої сфери у жінок, які постійно мешкають в умовах екологічно несприятливого регіону Донбасу. Особлива увага приділялась питанням удосконалення методів діагностики і лікування геніального ендометріозу у жінок різних вікових груп. Під керівництвом професора П.Т Лещинського. за період його завідування кафедрою було успішно захищено 8 дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

  З 2006 р. по 2014 р. кафедру очолював доктор медичних наук, професор Сімрок Василь Васильович, який пройшов шлях від асистента до завідуючого цієї ж кафедри. За час його керівництва кафедрою удосконалювались методи лікувальної, наукової та навчально-методичної роботи. Особлива увага приділялася удосконаленню та впровадженню в роботу лікувально-профілактичних закладів м. Луганська і області сучасних ендоскопічних операцій при поєднаних доброякісних захворюваннях матки, неплідності тощо. Ретельно розроблялись та впроваджувались у практику пологових будинків методи профілактики і лікування важкої прееклампсії, невиношування вагітності, перинатальних інфекцій під час вагітності. Співробітники кафедри приймали активну участь у проведенні міжнародних досліджень щодо реєстрації нових показань для лікарських препаратів, вивчали ефективність їх дії в порівнянні з традиційними засобами та схемами лікування. Під керівництвом професора В.В. Сімрока за час його завідування кафедрою було захищено 8 дисертаційних робот на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

  З лютого 2015 року кафедру очолює к. мед. н, доцент Корнієць Нелля Григорівна. За її керівництвом на кафедрі виконано кафедральну науково-дослідну роботу, присвячену значущій темі сучасності – невиношуванню вагітності. Отримані результати впроваджено в практику охорони здоров’я в низці областей України. В період 2015 – 2020 рр., при співробітництві з провідною Державною установою «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені О.М. Лук’янової НАМН України» було виконано та захищено 2 дисертаційні роботи на звання кандидата медичних наук, одна з яких присвячена проблемі хронічного стресу у вагітних-вимушено переміщених осіб з зони військового конфлікту на сході України.

  На сучасному етапі планується кафедральне наукове дослідження, з профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних з коронавірусною хворобою.

  Напрямки наукових досліджень співробітників кафедри мають вельми широкий спектр і направлені на збереження репродуктивного здоров’я жіночого населення України, починаючи з періоду новонародженості. Всього за роки існування кафедри виконано 51 дисертаційна робота, результати яких впроваджено в роботу багатьох лікувально-профілактичних закладів України. Тільки за останні 10 років впроваджено більше 60 пропозицій, які дозволили покращити наслідки пологів для матері і плода, прогноз щодо якості життя гінекологічних хворих, ефективність лікування та профілактику гінекологічних захворювань в дитячому та підлітковому віці. Обласні ради допомоги породіллям, розбори випадків материнської та перинатальної смертності, клінічні розбори, участь в експертних комісіях, планова курація пацієнтів в містах та районах області – далеко не повний перелік форм участі співробітників кафедри в лікувальній роботі.

  За усі роки існування кафедри велика увага приділялась удосконаленню організації акушерсько-гінекологічної допомоги в Луганській області. У 1979 році була заснована кафедра акушерства та гінекології факультету удосконалення лікарів під керівництвом к.мед.н., доцента Капустіної В.І. З 1980 до 2005 року кафедру очолював професор, заслужений лікар України В.В. Чуб, з 2005 року – професор С.С. Луб’яна. З організацією кафедри почалося планове постійне підвищення кваліфікації (удосконалення) лікарів Луганської області на передатестаційних циклах та циклах тематичного удосконалення. Щорічно навчання проходили 100-120 лікарів. Через кілька років спільної роботи колективу кафедри із лікарями закладів практичної охорони здоров’я материнська смертність знизилася на 76%.

  В листопаді 2014 року, у зв’язку з проведенням антитерористичної операції на сході України та переміщенням ДЗ «Луганський державний медичний університет» на територію підконтрольну Україні в місто Рубіжне, кафедра починає роботу в умовах евакуації. Навчальні приміщення кафедри акушерства та гінекології розташовуються на базі пологових відділень і жіночих консультацій мм. Сєвєродонецьк і Рубіжне. З 2015 року на кафедрі відновлена передатестаційна підготовка фахівців акушерів-гінекологів Луганської області, навчання лікарів-інтернів, клінічних ординаторів та проведення тематичних курсів з акушерства і гінекології.

  Одним з основних і значущих напрямків роботи кафедри є теоретична та практична підготовка молодих фахівців. Щорічно проходять навчання на  кафедрі вітчизняні та іноземні студенти 4-6 курсів. Освітній процес з оволодіння теоретичними знаннями та практичними навичками здійснюється із залученням інноваційних комп’ютерних та симуляційних технологій, що сприяє інтеграції в європейські системи навчання. В 2020 році, в період пандемії на кафедрі розроблено методики викладання предмету в умовах дистанційного навчання студентів, лікарів - інтернів та лікарів - курсантів. З моменту заснування кафедри і донині співробітниками проводиться велика робота по заохоченню студентів до фаху «акушерство та гінекологія». З цією метою на кафедрі працює науковий гурток, де студенти мають змогу глибше вивчити предмет, провести аналіз та дати оцінку тому чи іншому стану в акушерстві і гінекології, підготовити та опублікувати результати наукових досліджень.