Студентський науковий гурток (СНГ) кафедри неврології, психіатрії та наркології ДЗ «Луганський державний медичний університет» – це добровільна організація студентів, яка має на меті надати можливість студентові реалізовуватися в якості молодого науковця, а також підвищення фахового рівня лікувальника.

  У 2015 році студентське наукове товариство відновило свою роботу на кафедрі психіатрії та наркології з офтальмологією та отоларингологією. Кафедральним керівником СНТ є д.мед.н., доцент Гавріш О.В. З 2017 навчального року кафедру перереформовано на кафедру неврології, психіатрії та наркології. Науковим керівником назначено к.мед.н., ас. Козленко Т.В. З 2019 року науковим керівником СНГ назначено к.мед.н., доц. Ліньова О.М.

  Студентський науковий гурток здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:

- залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;

- участь студентів в кафедральних та загальноуніверситетських наукових напрямках та програмах;

- сприяння глибокому опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками із спеціальностями студентів-членів СНТ;

- забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;

- проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;

- публікація матеріалів досліджень у фахових виданнях за результатами роботи СНТ;

- співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів міста та країни, участь в сумісних проектах.

Перехід до методичних матеріалів