Науково-педагогічний колектив кафедри активно поєднує викладацьку роботу з науковою діяльністю, що сприяє підвищенню рівня ефективності навчального процесу, удосконаленню змісту навчання з урахуванням сучасного стану й тенденцій розвитку науки, впровадженню передових форм навчально-методичного забезпечення підготовки фахівців, покращенню методики викладання тощо.

Наукова тема кафедри:

«Педагогічні умови та когнітивно-лінгвістичні особливості формування професійних компетентностей майбутніх лікарів і провізорів»

(УДК 378:811.1/2; Код тематичних рубрик 81.79.11.23)

Номер держреєстрації: 0118U004004

Керівник: к. філол. наук Карлова Т.Є.

Науково-дослідницька робота кафедри проводиться за напрямами:

індивідуальна наукова діяльність (публікація результатів наукових досліджень: статті, тези, матеріали виступів на конференціях, круглих столах, семінарах);

організація та проведення наукових заходів на базі інституту (конференції, круглі столи, семінари);

підвищення наукової кваліфікації (підготовка дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора наук):

Зав. кафедри, к. філол. наук, доц.. Карлова Т.Є. працює над науковою темою: «Системна організація лінгводисциплінарних концептів».

Викладачі кафедри Лукаш Ю.М., Куценко О.М., Огієнко К.О. працюють над виконанням дисертаційних досліджень:

- Лукаш Ю.М.: «Формування комунікативної компетентності студентів-медиків у процесі вивчення дисциплін соціально-гуманітарного циклу» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

- Куценко О.М.: «Формування комунікативної компетентності студентів-медиків у процесі вивчення іноземних мов» за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти;

- Огієнко К.О.: «Актуальне членування речення в теоретичному і прикладному мовознавстві ХХ століття» за спеціальністю 10.02.15 – загальне мовознавство;

- Кременчук А.С.: «Формування полікультурної компетентності іноземних студентів-медиків у процесі вивчення гуманітарних дисциплін» за спеціальністю 015 – професійна освіта (за спеціалізаціями).

організація науково-дослідницької роботи студентів (робота студентського наукового товариства, наукових гуртків, написання науково-дослідницьких робіт, підготовка конкурсних студентських наукових робіт, проведення студентських наукових конференцій на базі університету й забезпечення участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конференціях);

розробка та видання навчальних посібників, методичних рекомендацій тощо;

участь співробітників кафедри у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних і науково-методичних конференціях, семінарах;

залучення студентів до наукової роботи тощо.

Наукові праці