Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики ДЗ «Луганський державний медичний університет» – це добровільна організація студентів, яка має на меті надати можливість студентові реалізовуватися в якості молодого науковця, а також підвищення фахового рівня студентів.

  В 2015 – 2016 навчальному році студентське наукове товариство відновило свою роботу на кафедрі медичної та біологічної фізики, медичної інформатики та біостатистики та зараз активно розвивається. Очолює роботу СНТ голова наукового гуртка кафедри студент 5 курсу – Ричко Костянтин. Кафедральним керівником СНТ є к.хім.н., доцент Гончаров В.В.

  Члени СНТ кафедри регулярно доповідають про свої результати наукової діяльності на семінарах, конференціях та конгресах, зокрема міжнародних, та висвітлюють їх в фахових та міжнародних виданнях.

  Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:

- залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;

- участь студентів в кафедральних та загальноуніверситетських наукових напрямках та програмах;

- сприяння глибокому опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками із спеціальностями студентів-членів СНТ;

- забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;

- забезпечення умов для участі у I, II турі Всеукраїнської олімпіади з фізики, інформатики та математики;

- проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;

- публікація матеріалів досліджень у фахових виданнях за результатами роботи СНТ;

- співробітництво з науковими та іншими організаціями інших ЗВО, участь в сумісних проектах.