skryabina

СКРЯБІНА ОЛЕНА МИКОЛАЇВНА

Посада - в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - к.м.н.
Вчене звання - доцент.

Трудовий шлях. Закінчила у 1994р. Луганський державний медичний університет за спеціальністю лікувальна справа, присвоєна кваліфікація спеціаліста лікаря. З 1994 по 1997 навчалась у аспірантурі на кафедрі анатомії людини Луганського державного медичного університету. 9 грудня 1998 рішенням спеціалізованої вченої ради Харківського державного медичного університету МОЗ України на підставі прилюдного захисту дисертації за темою: "Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелету щурів під впливом гормонів підшлункової залози" присуджено науковий ступінь кандидата медичних наук зі спеціальності нормальна анатомія. Науковий керівник: академік, професор, доктор медичних наук Ковешніков Володимир Георгійович.З 1998 по 2001 роки працювала асистентом кафедри анатомії людини ЛДМУ. У період з 2001 по 2003 рік – старший викладач кафедри анатомії ЛДМУ. Рішенням Атестаційної колегії від 23 жовтня 2003 року присвоєно вчене звання доцента кафедри нормальної анатомії людини. Разом із основною роботою з 2004 по 2006 рік працювала доцентом кафедри юридичної психології та судово-медичної експертизи Луганського інституту внутрішніх справ ім.. Дідоренко Е.О. Проводила практичні заняття із студентами та курсантами з дисциплін: перша медична допомога, судово-медична експертиза, судова психіатрія. Протягом всього періоду трудової діяльності своєчасно проходила курси підвищення кваліфікації на базі національного медичного університету ім. О.О.Богомольця ( посвідчення№395, термін з 19.05 по 06.06.2014, назва циклу: " Інноваційні технології вищої медичної освіти. Актуальні проблеми анатомії людини."). Працювала як викладач анатомії людини із студентами 1 та 2 курсів навчання лікувального, педіатричного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів. Вела роботу завуча на фармацевтичному факультеті: складала методичні розробки для студентів та методичні вказівки для викладачів, календарно-тематичні плани, мультимедійні презентації лекцій та практичних занять, тестові завдання для студентів очного та заочного навчання. Впроваджувала та складала тестові завдання з нормальної анатомії людини для студентів 1-2 курсів навчання лікувального, педіатричного, стоматологічного факультетів, викладала клінічну анатомію для студентів педіатричного факультету.

Академічна освіта. 1998 р. – кандидатська дисертація за темою: "Особливості росту, будови та формоутворення кісток скелету під впливом гормонів підшлункової залози"

Основні напрямки наукової діяльності. Функціональна анатомія кісткової системи, морфологія системних реакцій організму під впливом різних чинників зовнішнього середовища.

Публікації: 70 наукових робіт (статті, тези у матеріалах конференцій).

kolesnik

КОЛІСНИК ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ

Посада – професор кафедри

Науковий ступінь – доктор медичних наук

Вчене звання – доцент

Трудовий шлях. Закінчив у 1996 році Харківський державний університет за спеціальністю «Біологія», присвоєна кваліфікація  спеціаліста «Біолог. Викладач біології та хімії». З 1996 року по 2000 рік – старший лаборант кафедри анатомії людини Харківського державного медичного університету. З 2000 року по 2003 рік навчався в очній аспірантурі на кафедрі анатомії людини Харківського державного медичного університету. 23 грудня 2004 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Харківського державного медичного університету захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня  кандидата медичних наук зі спеціальності 14.03.01 – нормальна анатомія.  Рішенням Атестаційної колегії МОН України від 14 квітня 2011 року присвоєно вчене звання доцента кафедри анатомії людини. З 2011 року по 2020 рік доцент кафедри анатомії людини Харківського національного медичного університету. З вересня 2020 року – доцент кафедри клінічної патофізіології топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. В травні 2021 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. З вересня 2021 року професор кафедри клінічної патофізіології топографічної анатомії та оперативної хірургії Харківської медичної академії післядипломної освіти МОЗ України. А з листопада 2021 р. також професор кафедри анатомії людини

ДЗ «ЛДМУ».

    Читає лекції та проводить практичні заняття зі студентами медичного інституту ХМАПО, лікарями-інтернами, лікарями-курсантами з клінічної патофізіології та клінічної і нормальної анатомії людини.

Академічна освіта.

1. 2004 рік – кандидатська дисертація «Морфофункціональні особливості надниркових залоз та їхніх нервів в нормі та під впливом фосфоровмісних детергентів (анатомо-експериментальне дослідження)».

2. 2021 рік – докторська дисертація «Патохімічні механізми структурно- метаболічних порушень при тривалій дії фториду натрію».

Основні напрямки наукової діяльності.  Клінічна анатомія, екоморфологія, патофізіологія.

Публікації. 90 наукових праць (60 статей з них 10 в базі SCOPUS, 30 тез доповідей на Міжнародних та Всеукраїнських конференціях), 5 монографій (1 видана за кордоном), Деклараційний патент України на винахід та 2 патенти на корисну модель), 1 інформаційний лист.

Стажування. “New and innovative teaching methods in medicine” Medical University of Lublin October 04-29, 2021. Certificate NR 092/UML/2021 of attendance the international postgraduate practical internship (ECTS 4).

Підвищення кваліфікації.

1. Національний фармацевтичний університет «Психологія професійної діяльності та особистості викладача ВНЗ» 2019 р.

2. Харківська медична академія післядипломної освіти «Загальна патофізіологія в клінічній медицині» 2020 р.

3. Харківська медична академія післядипломної освіти «Організація навчального процесу за технологією дистанційного навчання» 2020 р.

4. Харківська медична академія післядипломної освіти «Фундаментальні положення доказової медицини: клінічна анатомія та оперативна хірургія» 2021 р.

Членство в асоціаціях.

Член Наукового товариства патофізіологів України.

Член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України.

Член Міжнародного біохімічного товариства.

kovalenko

КОВАЛЕНКО ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА

Посада - доцент кафедри,
Науковий ступінь - кандидат сільськогосподарських наук,
Вчене звання - доцент

   У 1981 році закінчила Луганський сільськогосподарський інститут.

   Кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 06.02.01 ? «Розведення та селекція тварин» з 1989 р.

   Дисертація за темою «Удосконалення оцінки кнурів-плідників за якістю нащадків методом контрольної відгодівлі».

   У 2002 році було присвоєне вчене звання доцента.

   З 1984 по 2017 рік асистент, доцент, завідувач кафедри розведення та генетики тварин Луганського національного аграрного університету.

   З 2018 року доцент кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології. Викладає дисципліну «Фізіологія» на медичному факультеті.

   Автор та співавтор понад 80 наукових та навчально-методичних публікацій, у т.ч. двох навчальних посібників.

   Основні напрямки наукової діяльності: «Обґрунтування системи селекційно-генетичних методів удосконалення популяцій тварин в сучасних умовах розвитку тваринництва».

oleinik

ОЛІЙНИК ДМИТРО АНДРІЙОВИЧ

Посада - aсистент кафедри

  В 2022 році закінчив Луганський державний медичний університет за спеціальністю "Лікувальна справа". Проводе практичні заняття з фізіології та патофізіології у здобувачів вищої освіти медико-фармацевтичного факультету.

schapovalova

ШАПОВАЛОВА ОЛЬГА ОЛЕКСІЇВНА

Посада - асистент кафедри

Трудовий шлях: В 1991 році закінчила Луганський державний педагогічний інститут ім.Т.Г.Шевченко.

Педагогічний стаж – 29 років

Трудовий шлях в ДЗ «ЛДМУ» з листопада 2018 року. Веде практичні заняття з освітнього компоненту « Анатомія людини» у студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та студентське наукове товариство (гурток) «ANATOMICUS». Виконує обов’язки завуча кафедри.
Асистент має Міжнародний сертифікат, що засвідчує отримання Міжнародного освітнього гранту від International Historical Biographical Institute (Dubai – New York – Rome – Jerusalem – Beijing) у ІІ Міжнародній програмі підвищення кваліфікації керівників закладів освіти і науки, а також педагогічних та науково-педагогічних працівників.
Член Наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів.
Участь у 8 міжнародних конференціях та з міжнародною участю (надруковані тези у збірниках конференцій) та в VII конгресі і конференції НТ АГЕТ.
Надруковано у співавторстві 3 навчальних посібника, 3 методичні вказівки для студентів, 1 – робочий зошит.

salamadze

САЛАМАДЗЕ ТАМАЗ ВАЖЕВИЧ

Посада - асистент кафедри

Трудовий шлях : у 2015  році закінчив «ЛДМУ» за спеціальністю «Лiкувальна справа». Пiсля закiнчення університету навчався на магістратурі, яку закінчив з відзнакою!

  Проводить практичні заняття з дисципліни «Анатомія людини» зі студентами очної форми навчання на медичному, фармацевтичному та стоматологічному факультетах.

  На кафедрі анатомії людини працює з вересня 2016 року.

  Має 3 статті у фахових виданнях України та 12 методичних рекомендацій до практичних та самостійних  занять студентів.

turzaev

ТУРЗАЄВ АРТЕМ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Посада - асистент кафедри

  Трудовий шлях : у 2018  році закінчив «ЛДМУ» за спеціальністю «Лiкувальна справа». Пiсля закiнчення університету навчається в аспірантурі «ЛДМУ».    

  Проводить практичні заняття з дисципліни «Анатомія людини» зі студентами очної форми навчання на медичному факультеті.

  На кафедрі анатомії людини працює з серпня 2019 року.