Той, хто захоплюється практикою
без науки - неначе керманич,
який ступає на корабель без компаса
Леонардо да Вінчі

Основні напрямки
наукової діяльності кафедри:

  • вивчення етіології, патогенезу порушень обтураційної спроможності шийки матки у вагітних з недиференційованою дисплазією сполучної тканини;
  • вивчення особливостей перебігу вагітності у жінок, що перебувають в стані персистуючого стресу;
  • вивчення патогенезу акушерських та перинатальних ускладнень у вагітних з прогресуючою варикозною хворобою;
  • наукове обґрунтування, методичне і організаційне забезпечення програми антенатального спостереження вагітних з функціональним порушенням обтураційної функції шийки матки;
  • удосконалення програми антенатального спостереження вагітних, що перебувають в стані персистуючого стресу, для профілактики акушерських і перинатальних ускладнень.

5

  На кафедрі виконувалася ініціативна НДР «Клініко-патогенетичне обгрунтування профілактики акушерських і перинатальних ускладнень у жінок з невиношуванням вагітності (2015 – 2020 р.р.)». Співробітники активно співпрацювали з відділеннями ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології ім. академіка О.М. Лук’янової НАМН України», де виконувалися спільні дослідження. Результати досліджень узагальнилися у дисертаційних роботах, публікаціях, активно впровадилися в практику лікувально-профілактичних закладів. За 5 років роботи захищено 2 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук та 1 магістерську роботу, отримано 2 патенти на винахід та 3 – на корисну модель, опубліковано 57 статей у фахових наукових журналах України та виданнях, що входять до наукометричних баз, зокрема Scopus, Web of Science Core Collection; випущено монографію та інформаційний лист. Колективна монографія присвячена вирішенню актуальної наукової проблеми щодо акушерсько-гінекологічної допомоги та збереження репродуктивного здоров’я у жінок в умовах збройного конфлікту. Розвиток цього напряму вимагає цілісного уявлення про здоров’я жінок, що проходять військову службу та з числа внутрішньо переміщених осіб. Зокрема, висвічуються особливості захворюваності серед жінок — військовослужбовців, надання їм медичної допомоги, гендерні аспекти впливу умов військової служби та перебування у зоні бойових дій на їх психологічний стан. Питання про становлення та інволюцію репродуктивної функції у жінок з огляду на стрес-асоційований характер розладів репродуктивного здоров’я і досі залишається відкритим, а розробка підходів до їх профілактики потребує врахування комплексного впливу факторів воєнного середовища ще на етапі підготовки жінок до військової служби. Монографія висвітлює ці питання і позначає основні шляхи вирішення наявних проблем. Ця праця буде корисною у практичній роботі лікарів-гінекологів та інших фахівців амбулаторно-поліклінічної, госпітальної та санаторно-курортної ланки.

  Заплановано 07.12.2021 р. НДР кафедри «Профілактика акушерських і перинатальних ускладнень у вагітних високого ризику» (2021 – 2026 р.р.), № держреєстрації 0121U114292.

  Співробітники кафедри постійно беруть участь у наукових конференціях, в роботі пленумів Асоціації акушерів-гінекологів України.

kaf3nauk002
kaf3nauk003

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

  В Києві 3 та 4 жовтня 2019 року відбувся пленум Асоціації акушер-гінекологів України.

  Пленум відвідали лікарі-інтерни на чолі з завідувачкою кафедри акушерства та гінекології к.м.н доц. Корнієць Н.Г. На святі акушерської науки та практики пройшло загалом 250 доповідей, що унеможливлювало присутність одночасно на різних секціях, проте бажання охопити все, пізнати нове та найактуальніше переважало усі труднощі. Найбільш цікавими, з нашої точки зору, та корисними для майбутніх спеціалістів стали настанови професора. Медведя В.І., професора Татарчук Т.Ф., професора Вовк І. Б., професора Гладчука І.З. Особлива вдячність організаторам проекту за можливість в режимі online на власні очі побачити як працюють талановиті хірурги, ознайомитися з новітніми електрохірургічними приладами, котрі значно полегшують роботу в операційній. За час роботи пленуму ми відвідали майстер-клас з реанімації новонароджених, де покроково відпрацювали командний алгоритм надання допомоги немовлятам, що народилися в асфіксії.

  Сучасні лікарі повинні постійно удосконалюватися і поповнювати свої знання і це є запорукою професіоналізму лікарів.

001

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

  У місті Святогірську, 19 жовтня 2019 року, відбулася науково-практична конференція на тему: «Шляхи вдосконалення та впровадження сучасних методів діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених», у якій взяла участь доц. КОРНIЄЦЬ Н.Г. та спiвробiтники кафедри акушерства та гiнекологii.

  У підготовці та проведенні конференції взяла участь д.мед.н. професор, президент ВГО «Асоціація неонатологів України», заступник директора з перинатальної медицини ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України» ЗНАМЕНСЬКА Т.К.

  Конференція була присвячена дуже важливій темі – неонатальному скринінгу в Україні, впровадженню нових, сучасних, аналітичних технологій в діагностиці спадкових хвороб обміну у новонароджених.

  У підсумку конференції був проведений круглий стіл за участю фахівців щодо удосконалення діагностики спадкових хвороб обміну речовин у новонароджених та дітей старшого вiку.

002
003

- # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # - # -

  Участь кафедри акушерства та гінекології в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді»

  25 жовтня 2019 року в місті Києві відбулась науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні питання репродуктивного здоров’я молоді». В конференції прийняли участь науковці з різних міст України та Білорусі, що представили більше ніж 20 доповідей. Всі учасники конференції мали можливість під час жвавих дискусій обмінятись знаннями та досвідом. Державний заклад «Луганський державний медичний університет» представив асистент кафедри акушерства та гінекології Шаповалов В. А. з доповіддю: «Післяпологова депресія: реальна проблема?» (доц. Корнієць Н.Г., проф. Овчаренко М.О., доц. Ліньов М.О., ас. Шаповалов В.А.).

005
004

Перелік публікацій співробітників кафедри

  19 листопада 2021 року в місті Запоріжжі відбулась XV Всеукраїнська науково-практична конференція молодих вчених з міжнародною участю «Актуальні питання клінічної медицини». В конференції прийняли участь науковці з різних міст України та Білорусі, що представили багато цікавих та актуальних доповідей. Всі учасники конференції мали можливість під час дистанційних дискусій обмінятись знаннями та досвідом. Кафедра акушерства та гінекології Державного закладу «Луганський державний медичний університет» представила доповідь у вигляді тез: «ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГІВ У ЖІНОК, ЩО БАГАТО НАРОДЖУЮТЬ» ( студентки 4-го курсу медичного факультету: Д.С Калашник., С.В. Кулик, М.А.Симонян; Науковий керівник: к.мед.н., асистент С.В. Тертична-Телюк ).

001
002
003
004