buschuev

БУШУЄВ АНДРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

Посада - доцент, завідувач кафедри
Науковий ступінь - к.т.н.
Вчене звання - доцент  
 

 

  У серпні 2000 року вступив до Рубіжанського філіалу Східноукраїнсього національного університету ім. В.Даля на хіміко - технологічний факультет за спеціальністю "Хімічна технологія органічних речовин", який закінчив в червні 2005 р, отримавши диплом магістра за напрямом підготовки / спеціальність 8.091601 «Хімічна технологія органічних речовин».

  З 21.07.2005 р до 30.11. 2005 року працював майстром виробничої дільниці з виробництва вибухових речовин на Рубіжанському казенному хімічному заводі «Зоря».
У грудні 2005 р вступив на навчання до аспірантури до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Луганськ), який успішно закінчив у листопаді 2008 р

  З січня 2008 по серпень 2009 року працював на посаді молодшого наукового співробітника по держбюджетній темі ДН-56- 08. Займався дослідженням в області тонкого органічного синтезу по окисленню алкілароматичних вуглеводнів озоновміснимиі газами.

  З вересня 2009 по вересень 2010 року працював асистентом кафедри «технології органічних речовин» Інституту хімічних технологій (м Рубіжне) Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля. Поряд з дослідницькою діяльністю проводив лабораторні та практичні заняття зі студентами Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

  У березні 2010 р захистив дисертацію в спеціалізованій вченій раді К 29.051.08 та здобув науковий ступінь кандидата технічних наук.

  З вересня 2010 по серпень 2013р. працював старшим викладачем кафедри технології органічних речовин Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м Рубіжне).

  З вересня 2013 р по серпень 2019 року працював доцентом кафедри хімічних та фармацевтичних технологій Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м Рубіжне).

  З вересня 2019 року А. С. Бушуєв є виконуючим обов’язки завідувача кафедри промислової фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Має понад 80 друкованих робіт та патент на корисну модель.

galstyan

ГАЛСТЯН АНДРІЙ ГЕНРІЙОВИЧ

Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д.х.н.
Вчене звання - професор
  

 

  У серпні 1993 року вступив до Рубіжанського філіалу Східноукраїнського університету ім. В.Даля на хіміко - технологічний факультет за спеціальністю "Хімічна технологія високомолекулярних сполук", який закінчив в червні 1999 р, отримавши диплом спеціаліста з відзнакою за спеціальністю «Хімічна технологія високомолекулярних сполук».

  У грудні 1999 р вступив на навчання до аспірантури до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, який успішно закінчив у листопаді 2002 р

  У червні 2003 р захистив дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (м. Донецьк) та здобув науковий ступінь кандидата хімічних наук.

  У вересні 2013 року захистив дисертацію на засіданні спеціалізованої вченої ради Д11.216.01 в Інституті фізико-органічної хімії і вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України (м. Донецьк) та здобув науковий ступінь доктора хімічних наук, а у 2015 році було присвоєне вчене звання професора.

  З 02.12.2002 р. - 07.10.2003 р. – асистент кафедри технології органічних речовин Рубіжанського філіалу Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

  З 08.10.2003 р. - 31.08.2004 р. – старший викладач кафедри технології органічних речовин Рубіжанського філіалу Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля.

  З 01.09.2004 р. - 31.08.2009 р. – доцент кафедри технології органічних речовин Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне);

  З 01.09.2009 р. – 31.12.2018 – декан факультету хімічних наук Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В.Даля (м. Рубіжне).
  - 01.09.2019 р. дотепер професор кафедри промислової фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Є фахівцем в галузі озонолітичних перетворень органічних речовин у рідкій фазі. Під керівництвом було захищено 3 кандидатські дисертації.

  Має понад 100 наукових робіт, у тому числі 36 публікацій у наукометричній базі «Scopus» та 8 патентів України.

demchenko

ДЕМЧЕНКО ОЛЬГА ОЛЕКСАНДРІВНА

Посада – доцент
Науковий ступінь – к.т.н.

  У серпні 2001 року вступила до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на хіміко - технологічний факультет за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин», який закінчила в червні 2006 р, отримавши диплом магістра за спеціальністю «Хімічна технологія органічних речовин».

  У грудні 2007 р вступила на навчання до аспірантури до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Луганськ), який закінчила у листопаді 2010 р.

  З вересня 2011 по серпень 2012 року працювала асистентом кафедри «Машини та апарати хімічних виробництв» Інституту хімічних технологій (м. Рубіжне) Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля.

  У лютому 2012 року захистила дисертацію в спеціалізованій вченій раді К 29.051.08 на тему «Основи хімії та технології синтезу дипентаеритриту», у травні 2012 року присуджено науковий ступінь кандидата технічних наук із спеціальності «Технологія продуктів органічного синтезу».

  У серпні 2013 року вступила до Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на факультет хімічних та інформаційних систем за спеціальністю «Галузеве машинобудування», який закінчила в січні 2018 р, отримавши диплом магістра за спеціальністю «Галузеве машинобудування».

  З вересня 2012 по серпень 2014р. працювала старшим викладачем кафедри «Машини та апарати хімічних виробництв» Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (м. Рубіжне).

  З вересня 2014 р працює доцентом кафедри «Машини та апарати хімічних виробництв» Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м Рубіжне).

  З вересня 2019 року О.О. Демченко працює за сумісництвом доцентом кафедри промислової фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  Має понад 40 науково-методичних робіт та 3 патенти на корисну модель.

kotova

КОТОВА ВІКТОРІЯ ВІКТОРІВНА

  У 1987 році закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту Міністерства загальної освіти УРСР за спеціальністю «Хімічна технологiя лакiв, фарб та лакофарбових покрить» та здобула кваліфікацію інженера хіміка-технолога (денна форма навчання).

  З 1987 – 1993 роки працювала в Інституті хімічних технологiй Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля на кафедрі технології високомолекулярних сполук. З 1993 – 2003 роки в Інституті прикладної хімії МОН України на посаді старшого наукового співробітника.

  З 2010 року працювала в інституті хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля МОН України (м. Рубіжне), де у 2012 році захистила дисертацію та отримала науковий ступень кандидата технічних наук на підставі прилюдного захисту дисертації за темою: «Синтез, технологія та закономірності утворення карбамідоформальдегідних олігомерів зi зниженим вмістом вільного формальдегіду» за спеціальністю 05.17.06 – технологія полімерних та композиційних матеріалів у спеціалізованій вченій раді К 29.051.08 при Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля МОН України, м. Луганськ.

  З 2013- 2019 років працювала на посаді доцента кафедри технології високомолекулярних сполук та викладала наступні дисципліни: «Теорія хіміко-технологічних процесів високомолекулярних сполук», «Хімія та фізика полімерів», «Технологія виробництва високомолекулярних сполук», «Нанотехнології в органічному синтезі та полімерних продуктах».

  З 2019 року працює доцентом на кафедрі промислової фармації та за сумісництвом на кафедрі фармацевтичної хімії та фармакогнозії та викладає наступні дисципліни: «Фармакогнозія», «Стандартизація лікарських засобів», «Вступ у фармацію», «Органічна хімія».

  Має понад 40 публікацій (з них 9 патентів на винахід).

maslosch

МАСЛОШ ОЛЬГА ВОЛОДИМИРІВНА

  У 1987 році закінчила Рубіжанський філіал Ворошиловградського машинобудівного інституту за спеціальністю «Хімічна технологія лаків, фарб та лакофарбових покрить» та отримала кваліфікацію інженера хіміка-технолога.

  1987 -1990 рр. - аспірантура Інституту Фізико-органічної та вуглехімії АН України (м. Донецьк).

  1990-1992 – науковий співробітник ВНТК «Спецматеріали».

  1992 р.- захистила кандидатську дисертацію у Інституті Фізико-органічної та вуглехімії АН України (м. Донецьк), тема «Реакционная способность полиметиленмочевины. Синтез и применение органических пигментов» за спеціальністю 02.00.04-фізична хімія.

  1992- 1994 - старший науковий співробітник ТЦ «Полібарва»

  1994 – 1997 – ведучий науковий співробітник ЗАТ «ПОРХІМ»

  1997 – 2001- ведучий науковий співробітник Інституту прикладної хімії, за сумісництвом - доцент кафедри Технології високомолекулярних сполук Рубіжанського філіалу СНУ ім. В.Даля (1997-2000).

  2001 – 2004 – навчання у докторантурі Східноукраїнського національного університету, кафедра технології органічних речовин.

  2004 – по т.ч. – доцент кафедри економіки та підприємництва Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, за сумісництвом – старший викладач (2007-2008), доцент (2008-2011) кафедри Технології високомолекулярних сполук Інституту хімічних технологій СНУ ім. В.Даля.

  2011- отримала атестат доцента кафедри технології високомолекулярних сполук.

  2019 – отримала диплом магістра зі спеціальності «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за спеціалізацією «Управління персоналом та економіка праці» (СНУ ім. В.Даля)

  З лютого 2019 – доцент кафедри медичної та біологічної хімії за сумісництвом.

  З вересня 2019 року - доцент кафедри промислової фармації за сумісництвом. Викладає дисципліни «Фармакоекономіка», «Ресурсознавство лікарських рослин».

  Має понад 180 друкованих робіт наукового та методичного характеру, з них 35 патентів та 2 навчальних посібника у співавторстві.

strelcova2

СТРЄЛЬЦОВА ЄВГЕНІЯ ВАДИМІВНА

Посада – асистент кафедри

  У 2014 році вступила до Інституту хімічних технологій  Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля (м. Рубіжне Луганської області) на денне відділення за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів».

  У 2019 році закінчила ІХТ СНУ ім. В.Даля (м. Рубіжне Луганської області) та отримала повну вищу освіту і здобула кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів».

  З вересня 2019 року працювала старшим лаборантом на кафедрі промислової фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».

  З листопада 2019 року працювала за сумісництвом асистентом кафедри фармацевтичної хімії та фармакогнозії ДЗ «Луганський державний медичний університет». Проводила практичні заняття з дисципліни «Фізична та колоїдна хімія» зі студентами фармацевтичного факультету.

  У 2020 році вступила до Східноукраїнського національного університету ім. Володимира Даля на заочне відділення за спеціальністю 011 «Освітні, педагогічні науки (Педагогіка вищої школи)».

  З вересня 2020 року працює асистентом кафедри промислової фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет». Проводить практичні заняття зі студентами фармацевтичного факультету.

shirokova

ШИРОКОВА МАРИНА СЕРГІЇВНА

Посада – старший лаборант кафедри

  У 2013 році вступила до Інституту хімічних технологій Східноукраїнського національного університету імені  Володимира Даля (м. Рубіжне, Луганської обл.) на денне відділення за спеціальністю «Технології фармацевтичних препаратів».

  У 2018 році закінчила ІХТ СНУ ім. Володимира Даля та отримала повну вищу освіту і здобула кваліфікацію інженера – технолога зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів».

  З вересня 2020 року працює старшим лаборантом на кафедрі промислової фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет».