Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


КОЛЕКТИВ КАФЕДРИ ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКІВ, ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ЕКОНОМІКИ ФАРМАЦІЇ

Сучасна кафедра Історія кафедри Навчально-методична робота


КУЧЕРЕНКО НАТАЛІЯ ВАСИЛІВНА
Посада - доцент, в.о. завідувача кафедри
Науковий ступінь - к.фарм.н.
Вчене звання - доцент

Кучеренко Н.В. у 1992 році закінчила з відзнакою Харківський державний фармацевтичний інститут. Трудову діяльність почала в закладах структури КП «Луганська обласна «Фармація». Працювала на різних фармацевтичних посадах: провізора, провізора-аналітика, завідувача аптечним пунктом, завідувача аптекою, начальника відділу апарату управління.

З 2001 року працює на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації Луганського державного медичного університету.

У 2008 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата фармацевтичних наук за темою: «Розробка складу і технології гіполіпідемічного засобу з Плевроту черепичастого».

У 2012 році Н. В. Кучеренко отримала вчене звання доцента кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

Н. В. Кучеренко є відповідальною на кафедрі за проведення навчального процесу.

Доцент Кучеренко Н. В. проводить практичні і семінарські заняття зі студентами 3-5 курсів денного та заочного відділень фармацевтичного факультету та зі слухачами циклів підвищення спеціалістів фармації, читає лекції студентам 3-5 курсів у рамках фахових дисциплін: аптечна технологія лікарських засобів, промислова технологія лікарських засобів, технологія лікарських косметичних засобів, належні практики у фармації, медичне і фармацевтичне товарознавство. При викладанні матеріалу орієнтується на динаміку розвитку законодавчої бази щодо здійснення фармацевтичної діяльності, результати наукових досліджень у галузі, а також застосовує найсучасніші форми та засоби навчання (в т.ч. мультимедійну техніку).

Під її керівництвом щорічно виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи студентів фармацевтичного факультету.

Напрямок наукової діяльності доцента Кучеренко Н. В. – технологія лікарських засобів.

Має 61 друковану роботу, з яких – 47 наукового та 14 – навчально-методичного характеру.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ГУДЗЕНКО ОЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ
Посада - професор кафедри
Науковий ступінь - д. фарм. н.
Вчене звання - професор
Заслужений працівник охорони здоров’я України

О. П. Гудзенко у 1976 році закінчив фармацевтичний факультет Харківського державного фармацевтичного інституту.

У 1992 році він захистив кандидатську дисертацію за темою: «Дослідження з метою вдосконалення лікарського забезпечення окремих категорій дермато-венерологічних хворих в умовах промислових регіонів». У 1994 році О. П. Гудзенко отримав вчене звання доцента кафедри фармакології Луганського державного медичного університету.

У 2004 році О. П. Гудзенко захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора фармацевтичних наук за темою: «Наукові основи удосконалення лікарського забезпечення пільгових категорій населення промислових регіонів». У 2005 році отримав вчене звання професора кафедри технології ліків, організації та економіки фармації.

Професор Гудзенко О.П. має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

Під керівництвом професора Гудзенка О. П. протягом 2010 – 2011 років на кафедрі було захищено 4 кандидатські дисертаційні роботи. Під його керівництвом щорічно виконуються та успішно захищаються дипломні роботи студентів фармацевтичного факультету.

Напрямок наукових досліджень професора Гудзенка О. П. – «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація».

Професор Гудзенко О. П. очолював кафедру з моменту її створення (2001) по травень 2015 року. На теперішній час працює деканом фармацевтичного факультету ДЗ «Луганський державний медичний університет».

Професор О. П. Гудзенко є автором понад 200 публікацій, у тому числі 43 навчально-методичних посібників.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

БАРНАТОВИЧ СВІТЛАНА ВАСИЛІВНА
Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к. фарм. н.
Вчене звання - доцент

У 1989 році закінчила з відзнакою Харківський державний фармацевтичний інститут.

На викладацьку роботу прийшла з практичної фармації, де працювала у структурах апарата управління КП «Луганська обласна «Фармація» і «Київська обласна «Фармація». У ДЗ «Луганський державний медичний університет» працювала за сумісництвом з 2005 року.

У 2011 році вона захистила кандидатську дисертацію за темою: «Формування логістичної моделі управління діяльністю комунальних фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості».

З 2013 року С. В. Барнатович працює на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації.

З 2014 року С. В. Барнатович працює на посаді доцента кафедри технології ліків, організації та економіки фармації і є відповідальною за проведення циклів підвищення кваліфікації спеціалістів фармації.

Має вищу кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Організація і управління фармацією».

Доцент Барнатович С. В. проводить практичні і семінарські заняття зі студентами 1, 3-5 курсів денного та заочного відділень фармацевтичного факультету та зі слухачами циклів підвищення спеціалістів фармації, читає лекції студентам 1, 3-5 курсів у рамках фахових дисциплін: організація економіки фармації, менеджмент та маркетинг у фармації, фармакоекономіка, етика та деонтологія у фармації, історія фармації і медицини. При викладанні матеріалу орієнтується на динаміку розвитку законодавчої бази щодо здійснення фармацевтичної діяльності, результати наукових досліджень у галузі, а також застосовує найсучасніші форми та засоби навчання (в т.ч. мультимедійну техніку).

Під її керівництвом щорічно виконуються та успішно захищаються курсові та дипломні роботи студентів фармацевтичного факультету.

Напрямок наукової діяльності доцента Барнатович С. В. – організація фармацевтичної справи.

С. В. Барнатович є автором 41 друкованої роботи, з яких – 30 наукового та 11 – навчально-методичного характеру.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

МЕЛЕЩЕНКО НАТАЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА
Посада - доцент кафедри
Науковий ступінь - к.мед.н.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

АКІМОВА МАРГАРИТА СЕРГІЇВНА
Посада - асистент кафедри
Науковий ступінь - к.фарм.н.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ФРОЛОВА ОКСАНА ЄВГЕНІВНА
Посада - асистент кафедри

У 2010 році закінчила політехнічний коледж ім. О. Є. Порай-Кошиці (м. Рубіжне Луганської області) і отримала кваліфікацію молодшого спеціаліста за спеціальністю «Бухгалтерський облік».

З 2010 по 2015 роки навчалась у Східноукраїнському національному університеті ім. Володимира Даля (м. Рубіжне Луганської області), який закінчила з відзнакою і отримала кваліфікацію інженера-технолога зі спеціальності 7.12020103 «Технології фармацевтичних препаратів».

З грудня 2015 року почала навчання в аспірантурі на кафедрі технології ліків, організації та економіки фармації ДЗ «Луганський державний медичний університет». За сумісництвом працює асистентом цієї кафедри.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--

ШЕВЧЕНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА
Посада - старший лаборант кафедри

У 2001 році закінчила Інститут економіки та менеджменту (м. Київ) зі спеціальності «Бухгалтерський облік та аудит».

З 1996 по 2012 роки працювала в органах Державної податкової служби України в Луганській області.

Шевченко О. І. проводить роботу з підготовки матеріалів до практичних занять з дисциплін кафедри і є відповідальною за техніку безпеки і протипожежну безпеку на кафедрі.


--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--//--Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.