З травня 2015 року на кафедрі діє спеціалізована вчена рада Д29.600.02 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора наук за спеціальністю 14.03.04-патологічна фізіологія (медичні науки). Голова спеціалізованої вченої ради проф. Іоффе І.В., заступник голови проф. Бука Г.Ю., вчений секретар доц. Глазков Е.О. Рада регулярно проводить захист дисертаційних робот науковців не тільки з нашого університету, а й з усієї України.

kaf18.14

   Спеціалізована вчена рада Д29.600.02 створена відповідно до наказу МОН України від 12.05.2015 №528 з правом приймати до розгляду та проводити захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) медичних наук за спеціальністю 14.03.04 «Патологічна фізіологія» (медичні науки).

   На кафедрі здійснюється підготовка фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти докторів філософії PhD, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина», професійної кваліфікації 14.03.04 - «Патологічна фізіологія». 

   Співробітники кафедри працюють над дослідженням комплексної науково-дослідної теми:
2018-2022 роки – “Патогенетичне обґрунтування корекції патофізіологічних порушень в організмі людини під впливом ендогенних та екзогенних факторів”, науковий керівник – доктор медичних наук, доцент Е.О. Глазков.

   Головним напрямком наукової роботи фахівців кафедри є вивчення патогенетичних особливостей перебігу патофізіологічних порушень у тканинах та органах під дією різноманітних екзогенних та ендогенних факторів, розробка методів захисту від їхнього впливу, розробка методів корегування та лікування. Оптимізація існуючих методів лікування та профілактики.

   Співробітники кафедри приймають активну участь у роботі науково-практичних конференцій, пленумів та конгресів різного рівня.

   Завідувач кафедри доцент Глазков Е.О., очолює спілку патофізіологів Луганської області та є постійним учасником наукових конференцій різного рівня та з’їздів патофізіологів.

   В рамках місячника студентської науки на кафедрі нормальної фізіології та патологічної фізіології проходять науково-практичні студентські конференції:
2017 р. «Сучасні аспекти фізіологічних досліджень»;
2018 р. «Актуальні питання патофізіології ХХІ сторіччя»;
2019 р. «Сучасні аспекти патофізіології алергічних реакцій».

   Значна увага приділяється підготовці фахівців третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти докторів філософії PhD, галузі знань 22 «Охорона здоров’я», спеціальності 222 «Медицина», професійної кваліфікації 14.03.04 ? «Патологічна фізіологія».

   З метою підвищення якості професійної підготовки докторів філософії PhD укладено “Договір про співпрацю” з Інститутом фізіології імені О.О. Богомольця НАН України (м. Київ). Запроваджена практика запрошення кращих фахівців Інституту фізіології імені О.О. Богомольця для читання лекцій студентам, аспірантам та інтернам нашого університету.

   На кафедрі проводяться студентсько-аспірантські науково-практичні семінари і конференції.

002003001

   Кафедра нормальної фізіології та патологічної фізіології разом з ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького та Сумським державним педагогічним університетом імені А.С. Макаренка, організовує роботу та проводить Всеукраїнську наукову конференцію «Актуальні питання біології та медицини».

   Фахівці кафедри здійснюють консультування та підготовку студентів до участь у Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін кафедри та Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей («Теоретична медицина»). На кафедрі проводиться І тур Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін кафедри.

   З метою сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів, формування в студентів наукового та клінічного мислення, що є важливим для розуміння складних фізіологічних процесів на клітинному, органному рівнях організації, функціонування фізіологічних систем та за для розвитку творчого мислення, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань, на кафедрі функціонують студентські наукові гуртки “Софос” (фізіологія) і “Логос” (патологічна фізіологія).