Науково-дослідна робота студентів – один з найважливіших засобів підвищення якості підготовки спеціалістів в університеті. Це комплекс заходів наукового, методичного, організаційного характеру, що забезпечує навчання студентів навичкам наукових досліджень та закладає основи клінічного мислення.

   Студентське наукове товариство (СНТ) кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології ДЗ «Луганський державний медичний університет» – це добровільна організація студентів, яка має на меті надати можливість студентові реалізовуватися в якості молодого науковця, а також підвищення фахового рівня студентів.

   В 2015 році студентське наукове товариство відновило свою роботу на кафедрі нормальної фізіології та патологічної фізіології. Кафедральним керівниками СНТ є асистент Левченко А.В., та асистент Єфімцева Ю.В. Загальне керівництво діяльністю СНТ здійснює зав. кафедрою д.мед.н., доцент Глазков Е.О.

   Студентський науковий гурток у своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством та Статутом університету.

   Членами гуртка є широке коло студентів університету, яке формується за напрямком наукової діяльності кафедри нормальної фізіології та патологічної фізіології відповідно до затверджених тематичних планів роботи кафедри.

Студентське наукове товариство здійснює свою діяльність за наступними основними напрямками:
- залучення студентів до наукової роботи, її популяризація серед широких кіл студентської молоді;
- участь студентів в кафедральних та загальноуніверситетських наукових напрямках та програмах;
- сприяння глибокому опануванню теоретичними знаннями та практичними навичками із спеціальностями студентів-членів СНТ;
- забезпечення умов для участі у Всеукраїнському конкурсі на кращу студентську наукову роботу;
- проведення традиційної щорічної студентської наукової конференції;
- публікація матеріалів досліджень у фахових виданнях за результатами роботи СНТ;
- співробітництво з науковими та іншими організаціями нашого університету та інших вузів міста та країни, участь в сумісних проектах.

Метою роботи студентського наукового гуртка є:
- сприяння в підвищенні рівня наукової підготовки студентів;
- формування в студентів наукового та клінічного мислення, що є важливим для розуміння складних фізіологічних процесів на клітинному, органному рівнях організації, функціонування фізіологічних систем;
- розвиток творчого мислення, підвищення внутрішньої організованості, свідомого відношення до навчання, поглиблення й закріплення отриманих у процесі навчання знань.

Основними завданнями студентського наукового гуртка є:
- організація науково-дослідної роботи студентів;
- залучення до експериментальних досліджень студентів, які виявляють інтерес до науково-дослідної роботи;
- навчання методам фізіологічних досліджень які проводяться на кафедрі нормальної фізіології,
- формування вміння самостійно вирішувати наукові завдання й злагоджено працювати у наукових колективах;
- забезпечення активної участі студентів у проведенні наукових конференцій, конкурсів на кращу наукову роботу, наукових семінарів кафедри та університету;
- поглиблене вивчення студентами дисципліни фізіології та патологічної фізіології.