Головна Новини ректорату Вчена рада Профспілкова організація Факультети Кафедри Абітурієнтам Новини Контакти Гуртожиток

Історія університету

Ректорат ДЗ ЛДМУ

Наукова частина

Навчальний відділ

Клінічний відділ

Адміністративно-господарська частина

Бухгалтерська служба

Відділ кадрів

Юридичний відділ

Контрактний відділ

Планово-фінансовий відділ

Відділ матеріально-технічного постачання

Канцелярія

Інформаційно-аналітичний відділ

Відділ ординатури та аспірантури

Відділ науково-медичної інформації

Патентно-ліцензійний відділ

Відділ метрології

Редакційно-видавничий відділ

Комісія з біомедичної етики

Науково-експертна комісія

Рада молодих вчених

Студентське наукове товариство

Спеціалізована вчена рада Д29.600.02

Спеціалізована вчена рада Д29.600.03

Цивільний захист

Антикорупційні заходи

Ліцензії та сертифікати

Публічна інформація


Дошка оголошень для робітників

Донбас_Україна

”Національна

”Національна


АСПІРАНТУРА

У ДЗ «Луганський державний медичний університет» згідно ПОРЯДКУ підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. N 261 та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України Про затвердження рішень Ліцензійної комісії від 19 червня 2016 р. (протокол № 12/2) ліцензована і відкрита аспірантура (ад’юнктура) з галузі знань 02 - Охорона здоров’я, зі спеціальності 222- Медицина

ПОРЯДОК
підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії та доктора наук
у ДЗ «Луганський державний медичний університет»

1. Цей Порядок визначає механізм підготовки здобувачів вищої освіти на третьому (освітньо-науковому) та науковому рівнях вищої освіти з метою здобуття ступеня вищої освіти доктора філософії та доктора наук відповідно (далі - здобувачі).

2. Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснюється:
- в аспірантурі (ад'юнктурі) за очною (денною, вечірньою) або заочною формою навчання;
- поза аспірантурою (для осіб, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи у ДЗ «Луганський державний медичний університет».
Підготовка здобувачів ступеня доктора наук здійснюється:
- в докторантурі за очною (денною) формою навчання;
- шляхом самостійної підготовки їх наукових досягнень до захисту.

3. Підготовка осіб в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі здійснюється:
- за рахунок коштів державного бюджету (за державним замовленням);
- за рахунок коштів юридичних чи фізичних осіб (на умовах контракту, зокрема за кошти грантів, які отримав вищий навчальний заклад на проведення наукових досліджень, за якими передбачається підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії або доктора наук).

4. Вступ до аспірантури (ад'юнктури) та докторантури здійснюється на конкурсній основі відповідно до цього Порядку, Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів, затверджених МОН, та правил прийому до ДЗ «Луганський державний медичний університет»

5. Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі) становить чотири роки, а підготовки доктора наук у докторантурі - два роки.

6. Підготовка в аспірантурі (ад'юнктурі) чи докторантурі передбачає виконання здобувачем відповідної освітньо-наукової або наукової програми вищого навчального закладу за певною спеціальністю та проведення власного наукового дослідження. Невід'ємною складовою освітньо-наукової програми аспірантури (ад'юнктури) та наукової програми докторантури є підготовка та публікація наукових статей.

8. Аспіранти (ад'юнкти) і докторанти проводять наукові дослідження згідно з індивідуальним планом наукової роботи, в якому визначаються зміст, строки виконання та обсяг наукових робіт, а також запланований строк захисту дисертації протягом строку підготовки в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі.

9. Особа, яка раніше навчалася в аспірантурі (ад'юнктурі) чи докторантурі за державним замовленням і не захистилася або була відрахована з неї достроково, має право на повторний вступ до аспірантури (ад'юнктури) чи докторантури за державним замовленням лише за умови відшкодування коштів, витрачених на її підготовку, у визначеному Кабінетом Міністрів України порядку.

10. Підготовка в аспірантурі (ад'юнктурі) та докторантурі завершується захистом наукових досягнень аспіранта (ад'юнкта) або докторанта у спеціалізованій вченій раді. Здобувачі мають право на вибір спеціалізованої вченої ради.

Порядок та умови вступу до аспірантури (ад'юнктури)

1. До аспірантури (ад'юнктури) на конкурсній основі приймаються особи, які здобули вищу освіту ступеня магістра. До вступних випробувань допускаються особи, які вчасно подали всі необхідні для вступу документи згідно з правилами прийому до ДЗ «Луганський державний медичний університет». Приймальна комісія може відмовити особі в допуску до проходження вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) виключно у зв'язку з неподанням в установлений строк документів, визначених правилами прийому.
Перелік документів, необхідних для вступу до аспірантури (ад'юнктури), повинен включати:
- заяву вступника;
- копію диплома магістра із зазначенням відповідної спеціальності медичного спрямування;
- особовий листок відділу кадрів;
- копію трудової книжки;
- автобіографію.

2. Вступні випробування до аспірантури (ад'юнктури) складаються з:
- вступного іспиту із спеціальності (в обсязі програми рівня вищої освіти магістра з відповідної спеціальності);
- вступного іспиту з іноземної мови в обсязі, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Вступник, який підтвердив свій рівень знання, зокрема англійської мови, дійсним сертифікатом тестів TOEFL, або International English Language Testing System, або сертифікатом Cambridge English Language Assessment, звільняється від складення вступного іспиту з іноземної мови. Під час визначення результатів конкурсу зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з найвищим балом

3. Відповідно до правил прийому особам, які вступають до аспірантури (ад'юнктури) з іншої галузі знань (спеціальності) ніж та, яка зазначена в їх дипломі магістра (спеціаліста), можуть бути призначені додаткові вступні випробування.

Результати вступних випробувань до аспірантури (ад'юнктури) дійсні для вступу до відповідного вищого навчального закладу (наукової установи) протягом одного календарного року.

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії в аспірантурі (ад'юнктурі)

Протягом строку навчання в аспірантурі (ад'юнктурі) аспірант (ад'юнкт) зобов'язаний виконати всі вимоги освітньо-наукової програми, зокрема здобути теоретичні знання, уміння, навички та інші компетентності, достатні для продукування нових ідей, розв'язання комплексних проблем у галузі професійної та/або дослідницько-інноваційної діяльності, оволодіти методологією наукової та педагогічної діяльності, а також провести власне наукове дослідження, результати якого мають наукову новизну, теоретичне та/або практичне значення, та захистити дисертацію.

Усі аспіранти (ад'юнкти) незалежно від форми навчання зобов'язані відвідувати аудиторні заняття і проходити всі форми поточного та підсумкового контролю, передбачені індивідуальним навчальним планом аспіранта (ад'юнкта) та освітньо-науковою програмою аспірантури (ад'юнктури).

Підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії за державним замовленням здійснюється виключно в аспірантурі (ад'юнктурі) за очною (денною, вечірньою) формою навчання.

Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою)

1. Особи, які професійно провадять наукову, науково-технічну або науково-педагогічну діяльність за основним місцем роботи, мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою) у ДЗ «Луганський державний медичний університет» без переривання трудової діяльності або під час перебування у творчій відпустці.
Такі особи прикріплюються строком до п'яти років до ДЗ «Луганський державний медичний університет» за відповідною спеціальністю.
Здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою) передбачає повне та успішне виконання відповідної освітньо-наукової програми та навчального плану аспірантури (ад'юнктури) згідно із затвердженими в установленому порядку індивідуальним навчальним планом та індивідуальним планом наукової роботи прикріпленої особи та публічний захист дисертації у спеціалізованій вченій раді.

2. Навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти осіб, які прикріплені до ДЗ «Луганський державний медичний університет» для реалізації свого права на здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою), а також їх наукове керівництво здійснюється за кошти університету.
Особи, прикріплені до університету з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою), мають всі права і обов'язки, визначені у пунктах 1-4 цього Порядку.

3. У разі звільнення з роботи в університеті особа втрачає право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою (ад'юнктурою) у ДЗ «Луганський державний медичний університет» та має право:
- продовжити свою підготовку для здобуття ступеня доктора філософії поза аспірантурою у вищому навчальному закладі (науковій установі), до якого особа зарахована на посаду науково-педагогічного чи наукового працівника (за умови прийняття відповідного рішення таким вищим навчальним закладом (науковою установою);
- вступити до аспірантури (ад'юнктури) вищого навчального закладу (наукової установи) для здобуття відповідного ступеня за очною (денною, вечірньою) або заочною (дистанційною) формою навчання і зарахування їй відповідних кредитів ЄКТС, здобутих поза аспірантурою.


ВСТУПНИКАМ ДО АСПІРАНТУРИ

Правила прийому до аспірантури у 2017 році

Вступники до аспірантури подають на ім’я ректора університету такі документи:
- заяву;
- особовий листок з обліку кадрів;
- список опублікованих наукових праць і винаходів. Вступники, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;
- медичну довідку про стан здоров’я за формою № 086-у;
- копію диплома про закінчення вищого навчального закладу з копією витягу із залікової книжки (додаток до диплома) завірені у відділі кадрів за місцем роботи (копії завірені печаткою відділу кадрів);
- посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступниками особисто.

Документи приймаються від вступників з 1 липня по 1 серпня.

У разі одержання однакових оцінок переважне право при зарахуванні до аспірантури мають вступники, рекомендовані до вступу в аспірантуру вченою радою вищого навчального закладу (факультету), які успішно закінчили магістратуру і склали всі або декілька кандидатських іспитів.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Вступники до аспірантури складають вступні іспити із спеціальності (в обсязі навчальної програми для спеціаліста або магістра, яка відповідає обраній ними науковій спеціальності), із філософії та однієї із іноземних мов (англійської, німецької та французької) в обсязі навчальних програм для вищих навчальних закладів IV рівня акредитації, затверджених МОН.


1. Методичні рекомендації щодо підготовки до складання вступного іспиту до аспірантури з іноземної мови


АПРОБАЦІЯ КАНДИДАТСЬКОЇ ДИСЕРТАЦІЇ

Проректор з наукової роботи для проведення апробації дисертаційної роботи видає накази:
- про створення комісії по перевірці стану первинної документації матеріалів дисертаційної роботи;
- про призначення рецензентів на апробацію дисертаційної роботи.

Перелік документів для апробації кандидатської дисертації


Список документів, які аспірант (здобувач) надає до відділу для звіту МОЗ про закінчення аспірантури (про завершення дисертаційної роботи)

Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- відомості про дисертанта;
- дисертацію;
- висновок Комісії з біоетики, виданий перед початком роботи;
- висновок Комісії з біоетики, виданий для апробації дисертаційної роботи;
- акт Комісій з перевірки первинної документації;
- виписку про Затвердження теми Вченою радою університету;
- виписку про Затвердження теми на РПК;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ;
- висновок установи про апробацію дисертації;
- довідку із спеціалізованої вченої ради про прийняття дисертації до захисту.


Список документів, які дисертант надає до відділу для звіту МОЗ і МОН після захисту дисертації (у 10-денний термін)

Необхідно подати в паперовому та електронному вигляді наступні документи:
- автореферат дисертації;
- ОКД, затверджену УкрІНТЕІ.


РОЗКЛАД ЗАНЯТЬ НА 2017-2018 Н.Р.

Розклад занять для аспірантів І та ІІ років навчання на 2017-2018 н.р.

Медична хімія

Філософія

Методологія

Нормальна фізіологія


Розклад занять англійська мова для аспірантів І року навчання на І семестр 2017-2018 н.р.Піднятися вгору

ОСВІТНІЙ ЦЕНТР «ДОНБАС-УКРАЇНА»

Поновлення, перевід та відрахування студентів

Foreign students

Розклад занять

Державна екзаменаційна комісія (ДЕК)

Профспілкова організація студентів

Студентське самоврядування

Студентське життя

Урочиста обіцянка студента

Клятва лікаря України

Клятва провізора

Клятва Гіппократа

Гімн ДЗ ЛДМУ

Працевлаштування випускників

Бібліотека

Всеукраїнський тиждень права в 2017 році


Дошка оголошень для студентів

Дошка оголошень відділу ординатури

Видео ДЗ ЛДМУ

Друковані змі

Український журнал клінічної та
лабораторної медицини


Shupik

IMF

ЄВРОМЕД

(c) 2017 ДЗ "Луганський державний медичний університет". Усі права захищено.